Results 1-50 of 428 (Search time: 2.015 seconds).
 |  Relevance
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12011The Causes of Prostitution froma Criminological ViewTengpongsthorn, Wuthichai 
22013Travel Exhibition Influencing the PurchasingDecision Making on Domestic Travelof Thai TouristsTancharoen, Sudthanom 
3Jan-2015การวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทยจากแผนการเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซียPisanwanich, Aat 
4Jul-2016การลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงานด้วยแนวคิดลีนJinagool, Dharmatham 
5Jul-2016อิทธิพลของค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคต่อความตั้งใจติดตั้งใช้ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์Thiangtam, Saranyapong 
62012The Application of ProductivityImprovement Concept for Prof itabilityAnalysis of a Condominium ProjectCharoenkillarukorn, Phattrapong 
7Apr-2015แนวทางการแก้ไขปัญหาและความไร้สมดุลของตลาดไข่ไก่ผ่านห่วงโซ่อุปทานPreedakorn, Panarach ; Laorithirat, Supavadee 
82011"The Custom-designed Communicative-basedInstructional Aids- CCIAs” For EffectiveClassroom English Listening and SpeakingChanprasert, Preeyanuch 
9Oct-2017ช่องว่างสมรรถนะของธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาล: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่Nilwan, Dejawit 
10Jul-2016การเลือกใช้สื่อโฆษณาด้วยการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการ SMEsLiampreecha, Wasin ; วรเดช ณ กรม ; Thungjaroen, Rossarin 
11Jan-2016ทัศนคติของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานีต่อจรรยาบรรณนักบัญชีChantabutr, Panamon ; Onrit, Jariya 
12Jan-2016พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาNoknoi, Chetsada ; Boripunt, Wannaporn 
13Apr-2016เมืองสื่อสร้างสรรค์: ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเยาวชนPratumsuwan, Kesinee 
142013A Comparison of Forecasting Models for the Monthly Consumer Price Index: Box-Jenkins' and Exponential Smoothing ModelsHatchavanich, Doungporn 
152012Factors Affecting the Percentage Changein Stock Prices of Listed Companies onthe Stock Exchange of Thailand in theHealth SectorBanchuenvijit, Wanrapee ; Pariyanont, Yingrak 
162012Promoting Community Based TourismManagement for Sustainable DevelopmentThaisom, Rungthip ; Charoenkijjarukorn, Phattrapong ; Raksakaew, Achira 
172013Direction of Thailand Logistics Managementin the Next DecadeTheppitak, Taweesak 
182009Effect of Sweeteners on Quality of YogurtJariyawaranugoon, Usamas 
19Jan-2016การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ: กรณีศึกษาโครงการน้ำดื่มสะอาดของตำบลหนองดินแดง จังหวัดนครปฐมAphisamacharayothin, Phitsanu 
20Apr-2016การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริการะหว่างแบบจำลองSuebpongsakorn, Auttapol ; Wisagarn, Supatra 
21Jul-2016ความชำนาญงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพและความมั่นคงงานสอบบัญชี: การวิจัยเชิงประจักษ์ผู้สอบบัญชี : การวิจัยเชิงประจักษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยWangcharoendate, Suwan 
22Apr-2016กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีTongwassanasong, Nitinop 
232009Communication Forms of Local PoliticiansSwasburi, Oranong ; Komolsevin, Rosechongporn 
24Apr-2016รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยSungrugsa, Narin ; Plomelersee, Supaporn ; Warabamrungkul, Theerangkoon 
25Jan-2016การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลอง CAPM และ Fama-French ในการประมาณการอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยBanchuenvijit, Wanrapee 
26Jul-2016ความสำเร็จของธุรกิจท้องถิ่นด้่วยการจัดการนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์Rattanapongpinyo, Taninrat 
27Jan-2016ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์เขต 4 ประเทศไทยJongsuksomsakul, Panida 
28Oct-2016ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนKanjanasakda, Yupin ; Somrang, Boonying ; Taweesakulvatchara, Sunee ; Sirinthorn, Meekhobtong 
292009Development of Formula ofTamarind Chilli Paste Mixed RoselleRuangchai, Supang 
302012The Changes in Thai Accounting Standards in Year 2011: A Study of the Effects on Listed Companies on SET 50Acaranupong, Kittima 
31Oct-2017การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และทัศนคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเขตกรุงเทพมหานครBooncharoensuk, Potjanee ; Kesaprakorn, Pacharaporn ; Naigowit, Thanawut 
32Jan-2016ลักษณะเด่นของร้อยกรองการเมืองในช่วง พ.ศ.2550-2555Limlertsathian, Paramaporn 
332012Volunteer Spirit: A Way to Develop Self-EsteemChitayasothorn, Dulaya 
34Jan-2016โอกาสและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวของไทยChantaburee, Sunadtra 
35Jul-2015วิเคราะห์ลักษณะนิสัย ซูซาน เดลฟิโน่ จาก ละครชุด Desperate HousewivesSangchai, Jiramon 
36Oct-2016การรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสภากาชาดไทยของบุคลากรสภากาชาดไทยและประชาชนSrisai, Suttanipa 
37Jan-2016การศึกษาเปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราของไทยกับมาเลเซียและอินโดนีเซียPisanwanich, Aat 
38Oct-2016รูปแบบการเดินทางมาทำงานในประเทศไทยของแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาครSattayathamrongthian, Mahachai ; Panjatewakoop, Piyawong 
39Jul-2016การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยวิธี DEASuebpongsakorn, Auttapol ; Khaekhai, Chintana 
40Apr-2016การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงNaowanich, Ekachai 
412010Knowledge Management and Characteristicsin Communities of Practice in OrganicFarmingGlinubol, Chalat 
42Oct-2016คำว่า "เป็น" ที่มีความหมายว่า "มีชีวิต" และ "รู้วิธี" : คำหลายความหมายหรือคำพ้องรูปพ้องเสียงJaratjarungkiat, Sureenate 
43Oct-2015แรงงานข้ามชาติในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย พ.ศ.2545-2555jinapant, tanikan 
442012Split Genetic Algorithm for the Container Stowage ProblemLeenawong, Chartchai ; Chiraratwaro, Worrasit 
45Oct-2015พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ Smart Phone ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครLaunglaor, Wisanu ; Lealaphan, Acharapan 
46Apr-2016ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดงานเทศกาลประเพณีจุลกฐินUthayan, Chawannuch 
47Oct-2017แนวทางการพัฒนากลไกตลาดผู้ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมLekmat, Laddawan ; Intaragasam, Prawpun 
48Apr-2016ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชดี SET100Aiewpradit, Pornpattra ; Srijunpetch, Sillapaporn 
49Oct-2016ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ SMEs ไทยKhuntaweetep, Wachira ; Wanarat, Sawat 
50Oct-2017ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา และผลการพัฒนาโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดการสูบบุหรี่Leeviroj, Panpaporn ; Ngowtrakul, Boonrat ; Koolkaew, Darika 
Results 1-50 of 428 (Search time: 2.015 seconds).