Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 428 (Search time: 0.805 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12009Business Leaders and the Sufficiency Economy Movement in Organizationนิภา วิริยะพิพัฒน์ 
2Jan-2014ไอศกรีมและแนวโน้มตลาดของไอศกรีมอภิญญา เจริญกูล ; อัญชัน ชุณหะหิรัณย์ 
3Oct-2016การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 
42011Allowance for Doubtful Account and Quality of Earnings of Commercial Banks in the Stock Exchange of Thailandอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
52009Using Book Club to Scaffold Students' Reading Comprehension: A Case Study of an American Classroomณุวีร์ ชมพูชาติ 
62013Direction of Thailand Logistics Managementin the Next DecadeTheppitak, Taweesak 
72011Computer Related Crimes Act B.E. 2550 (2007): Competent Officialsชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ; สิริธร เจริญรัตน์ 
82009Development Process of Community-Based Environmental Public Policy inPeople SectorSuwanich, Parkorn 
92013Data Mining Using Decision Tree Algorithmsสิริธร เจริญรัตน์ 
102008Thai Commercial Banks' Quality of Earnings and Operating Efficiencyอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
112014The Survey of Problems and Solutions for ERP Implementation in Thai Industryกาญจนา กาญจนสุนทร ; ชนะ เยี่ยงกมลสิงค์ 
122012A News Narrative Construction of theMay 19 Crackdown as Reportedon CNN Online: A Semiotic Analysisนฤมล จันทรศุภวงศ์ 
13Jan-2015รายได้และคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
142008Globalization and Change of Chinese Shrines in Samutsongkhram Provinceเรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ 
152011A Feasibility Study on the Production andDistribution of Processed Herbal Tea ProductsThaisom, Rungthip ; Charoenkijjarukorn, Phattrapong ; Raksakaew, Achira 
162008A Survey of Mango Seed Waste Management in the Thai Food IndustryMaisuthisakul, Pitchaon ; Phasuk, Sirikarn 
172008Enhancing Learning Potential for Solving Economic Problems in the Community: An Integral Approach of "People Research and Development (PR&)"อุสา สุทธิสาคร 
182009A Comparative Study of the Service Quality of Casual Dining Restaurants in Phuket: Perspectives of Thai and International Customersอริสรา เสยานนท์ 
192009The Prevention of Deterioration andNatural Resources andEnvironmental Conservation ofAmphawa Floating Marketอริสรา เสยานนท์ 
202010Derivatives and Accounting PracticesCharoenkijjarukorn, Phattrapong 
212008Screening of Thai Medicinal Plants for FreeRadical Scavenging and Antimicrobial Activityธีรวุฒิ หวังอำนวยพร ; รัชนี ไสยประจง 
222011Enhancing Competitive Advantage for Thai Logistics Service ProvidersTheppitak, Taweesak ; Duangphastra, Chackrit 
232010IMC (Integrated Marketing Communications)Yukantawanitchai, Tanaet 
24Apr-2016อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม โดยมีความร่วมรู้สึกเป็นตัวแปรส่งผ่านในระดับอุดมศึกษาดุลยา จิตตะยโศธร 
252011Exploring Roadways between Mae Pim Beach, Rayong – Jom Thien Beach, Chonburi by applying the Geographic Information System and Multi-Criteria Analysis TechniqueTheppitak, Taweesak 
262013Green Productivity and Sustainability Reporting GuidelinesCharoenkijjarukorn, Phattrapong 
272012The Application of ProductivityImprovement Concept for Prof itabilityAnalysis of a Condominium ProjectCharoenkijjarukorn, Phattrapong 
282008Use of the Internet for Citizens Participation in Air Quality Management in Bangkokสุวรรณี อัศวกุลชัย 
29Jan-2016การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์สุวรรณี อัศวกุลชัย 
30Jan-2015ระบบคลังข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตรวจสอบ: กรณีศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครSampantvorabutr, Annop ; สุวรรณี อัศวกุลชัย 
312009The Optimum Solutions for the Power LossesReduction in the Distribution Systemsณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม 
322008Creation of Capabilities and Innovation for Increasing Organization Value through Technology Managementนภวรรณ คณานุรักษ์ 
33Jul-2015ระบบประมูลสินค้าออนไลน์ภายใต้แนวทางของโมเดล ซีเอ็มเอ็มไอ ระดับวุฒิภาวะที่ 2สุวรรณี อัศวกุลชัย ; Chomsuwan, Achira 
34Jan-2015การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสุวรรณี อัศวกุลชัย 
35Jan-2014การพัฒนาขนมไทยพลังงานต่ำอดิศักดิ์ เอกโสวรรณ ; อัญชัน ชุณหะหิรัณย์ 
362008Sustainable Industrial Development Strategyเสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
372009Festivals and Rituals of Chinese Shrines in Samutsongkhram Provinceเรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ 
382009Diana Baumrind’s Parenting Stylesดุลยา จิตตะยโศธร 
392008A Comparative Study of English Essay Writing Strategies and Difficulties as Perceived by English Major Students: A Case Study of Student in the School of Humanities, the University of the Thai Chamber of Commerceพรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์ 
402010The SCOR Model Application to Performance Evaluation of Plastic Recycle Manufacturing: Case Study of Plastic Recycles Manufacturingเสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
412010The Concept of a Green Supply Chain for Sustainable Developmentเสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
422010Perspective Taking: Social Development Leading to Conventional Behaviorดุลยา จิตตะยโศธร 
432009A Study on Readiness and Adjustment ofthe Thai Logistics Service Provider Sectorfor Liberalization of Trade Services:A Case Study of Thai Freight ForwardingCompaniesTheppitak, Taweesak 
442010Case Study of Thailand’s Ceramic Industry: Introducing 7-S’s Mc Kinsey Model Management Systemประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
452013Profitability and Liquidity ofRice Mill Businesses in Thailandอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ 
462008Sex Roles: A Psychological Perspectiveดุลยา จิตตะยโศธร 
47Jan-2014กลไกการรักษาความคงตัวของอิมัลซันเชิงซ้อนMaisuthisakul, Pitchaon 
482013The Concept of Qualitative Research/Case Study Researchนภวรรณ คณานุรักษ์ 
492013Robust Method to Identify Vehicleson Thermal Images at Nightอภิวัฒน์ แสงโนรี 
50Jan-2014เจตคติและพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในกรุงเทพมหานครอัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ ; Launglaor, Wisanu 
Results 1-50 of 428 (Search time: 0.805 seconds).