EN: Conference Papers : [144] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144
Issue DateTitleAuthor(s)
2007การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสัมภาระของสายการบินเพื่อส่งมอบถึงที่หมายทันเวลาระวีวรรณ ดีรพัฒนพันธุ์ ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
2007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนความต้องการวัตถุดิบและสินค้าสำรอง กรณีศึกษาบริษัท ครีเอท แมคคาโทรนิคส์ จำกัดฉันทนา ทองมา ; อังกูร ลาภธเนศ 
2008การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ของระบบเงินโอนระหว่างประเทศขาออก ของธนาคาร AAA BANKนิษฐ์รพี บวรสิริวงศ์ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
2008การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับส่งมอบให้กับลูกค้าใน บริษัท น้ำตาลเอเอเอ จำกัดศรัณย์ พงศ์สุวภาพ ; วันชัย รัตนวงษ์ 
2008การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังโรงพยาบาลเอกชน Aปรียาภัทร์ วัฒนประเสริฐโชค ; นันทิ สุทธิการนฤนัย 
2008การเพิ่มประสิทธิภาพระบบซัพพลายเซนในธุรกิจหนังสือพิมพ์ศรัณย์ ฤกษนันทน์ ; เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง 
2008การศึกษากระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลมสินค้าเสียหายภายในศูนย์บริการเอซอร์ คอมพิวเตอร์เดชานันต์ คำสอน ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
2008การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบของบริษัท เครื่องเทศเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร จำกัดสิทธิศักดิ์ วรรธนะศิรินทร์ ; สุวรรณี อัศวกุลชัย 
2008การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกรณีศึกษา บริษัท เอบีซี การ์เม้นท์ จำกัดณัฏฐิกา ยุวดี ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
2008เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนผังกระบวนการผลิต I-Line เป็น Cell-Line ของบริษัท เอเอจันทิมา เขียวน้อย ; วันชัย รัตนวงษ์ 
2008การศึกษาการพัฒนากระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์โซนี่จากประเทศไทยไปประเทศอินเดียเพื่อลดต้นทุน ด้านโลจิสติกส์พิมาน นวลหงษ์ ; เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง 
2008แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ VoIP กรณีศึกษา บริษัท SSS จำกัดณัฐภัทร พงศ์พุทธาธางกูร ; วันชัย รัตนวงษ์ 
2008แนวทางพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท มิลล์ โปรดักส์ จำกัดสุชาดา ชาวปากน้ำ ; วันชัย รัตนวงษ์ 
2008การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อเพิ่มยอดขายของโรงงานผลิตหลอดไฟ Pทัศน์วรรณ ธิติมาพงศ์ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
2008การพัฒนาระบบการรับ-ส่งพนักงานของบริษัท เอแอนด์ที จำกัดนีลวัสน์ รักษวลี ; นันทิ สุทธิการนฤนัย 
2008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของธุรกิจผู้ประกอบการขนส่ง หจก.พีแอนด์จีภคิน พิทักษ์ ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
2008กลยุทธ์การเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจค้าข้าว:กรณีศึกษาโรงสีข้าวถาวรอภิชาติ นิยมพานิชพัฒนา ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
2008การวางแผนการจัดส่งวัตถุดิบและการบริหารการจราจรบริเวณจุดรับสินค้านุชนาถ วัฒนพฤติไพศาล ; พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 
2008การลดต้นทุนการดำเนินงานและการปรับปรุงการดำเนินงานของสวน ปรีชา เนิร์สเซอรี่ไพรัช เตชะเจริญสุขจีระ ; นันทิ สุทธิการนฤนัย 
2008การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการจัดส่งเอกสารสำหรับลูกค้า: กรณีศึกษาบริษัท ยอดเยี่ยมขนส่ง จำกัดอัคคณัฏฐ์ ปุณณภาศักดิ์ ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144