EC: Conference Papers : [17] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2007การศึกษาถึงปัจจัยที่กำหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยวิภาวดี สมสวัสดิ์ ; พรพงศ์ สุมานันท์ 
2007ปัจจัยที่เป็น่ตัวกำหนดการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย : กรณีศึกษาหลังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจรัตนา นิ่งน้อย ; วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ 
2007การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแฟคตอริ่งของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครวิชัย เกียรติ์ภราดร ; สมพร กิตติโสภากูร 
2007ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถปิกอัพขนาด 1 ตัน กรณีศึกษาในเขตพญาไทริญญารัฐ จินนิกร ; หฤทัย มีนะพันธ์ 
2007ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการเล่นพนันหวยใต้ดิน กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียนรัตนา เตชะวณิช ; หฤทัย มีนะพันธ์ 
2007ความเป็นไปได้ทางการเงินในการประกอบธุรกิจ ร้านกาแฟพรีเมี่ยม ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้าสุเจตน์ สุปราณี ; พนารัช ปรีดากรณ์ 
2007ผลกระทบต่ออุปสงค์ของการนำเข้ารถยนต์และชื้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย ที่เกิดจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นศิริญญา สาระพัด ; ธนวรรธน์ พลวิชัย 
2007การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการศูนย์อาหารในสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษาศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพละศักดิ์ ลูกบัว ; เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ; นิฐิตา เบญจมสุทิน 
2006การวัดกับดักสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทยเกรียงไกร เจนกิจจาไพบูลย์ ; นงนุช พันธกิจไพบูลย์ 
2006การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานครมุนาวุฒิ เศลาอนันต์ ; พนารัช ปรีดากรณ์ 
2006พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวรัตม์ ปกรณ์ธนกิจ ; คมกริช ถาวรวันชัย ; ณัฏฐกิษฐ นบนอบ 
2006การศึกษาบทบาทของหนี้สาธารณะที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกุลสุรัตน์ ม่วงทอง ; ธนวรรธน์ พลวิชัย 
2006ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายภาษีของประชากรแฝง กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานครบงการ รัตโนดม ; คมกริช ถาวรวันชัย ; ณัฏฐกิษฐ นบนอบ 
2006ผลกระทบของการขยายตัวของดิสเคานท์สโตร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมก่อนและหลังมีการปรับปรุงร้านในกรุงเทพมหานครพัชรี ทองเหลืองสุข ; คมกริช ถาวรวันชัย 
2006การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกิจการโรงงานน้ำแข็ง จังหวัดปทุมธานีปรเมษฐ์ มังกรพานิชย์ ; คมกริช ถาวรวันชัย ; หฤทัย มีนะพันธ์ 
2006ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยรนิษฐา เกสรวิจิตร ; พรพงศ์ สุมานันท์ 
2007Sufficiency Economy: The Solution for Key Success in Supply Chain ManagementTongkaew, Santi 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17