GS: Independent Studies

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 198
 • Publication
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ALL Online ห้างใกล้บ้านผ่านทาง Application 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร
  (University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), 2022)
  นรวัชร สิริปัญญาแสง
  ;
  ;
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะเศรษฐศาสตร์
  การศึกษางานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ALL Online ห้างใกล้บ้าน ผ่านทาง Application 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ALL Online ห้างใกล้บ้าน ผ่านทาง Application 7-11 (2) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาบริการบน Application 7-11 ในการซื้อสินค้า ALL Onlineห้างใกล้บ้าน โดยงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของประชากร ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรหรือตัวแปร 2 กลุ่ม ด้วยค่าสถิติ t-test และกรณีที่ตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ANOVA (F-test) หากพบความเเตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Fisher’s LSD procedure ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติการเปรียบเทียบความพึงพอใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า เพศแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในด้านราคาแตกต่างกัน อายุแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน สถานภาพที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในผลิตภัณฑ์และด้านราคาแตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน อาชีพแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาแตกต่างกัน รายได้แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในด้านราคาแตกต่างกัน การเปรียบเทียบความพึงพอใจการยอมรับเทคโนโลยีในการซื้อสินค้า ALL Online ห้างใกล้บ้านพบว่า เพศแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ด้านการใช้งานจริง ด้านความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและด้านความเสี่ยงด้านการเงินไม่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ด้านความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและด้านความเสี่ยง ด้านการเงินแตกต่างกัน สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งานและด้านความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวแตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ด้านการใช้งานจริง ด้านความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและด้านความเสี่ยงด้านการเงิน แตกต่างกัน อาชีพแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งานด้านความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและด้านความเสี่ยงด้านการเงินแตกต่างกัน รายได้แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ด้านความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและด้านความเสี่ยงด้านการเงินแตกต่างกัน
    70  23
 • Publication
  การศึกษาศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาครในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปครบวงจร เพื่อเป็นครัวของโลก
  (University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), 2022)
  ชาธิป ตั้งกุลไพศาล
  ;
  เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
  ;
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะเศรษฐศาสตร์
  การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาครในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล และอาหารทะเลแปรรูปครบวงจร เพื่อเป็นครัวของโลก เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปครบวงจร เพื่อเป็นครัวของโลก และเพื่อนำผลการศึกษาไปกำหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้สมุทรสาครเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล และอาหารทะเลแปรรูประดับโลก การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ ผู้ศึกษาได้ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ร่วมกับทฤษฎีระบบเพชรที่สมบูรณ์ (Diamond Model) จังหวัดสมุทรสาครนับได้ว่ามีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value 1 Added Industry) ให้กับวัตถุดิบทั้งที่ผลิตใด้ในประเทศ และวัตถุดิบจากการนำเข้าแล้วส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นสินค้าส่งออกหลักที่ทำรายได้เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี อุตสาหกรรมประมงในจังหวัดสมุทรสาครจัดเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาประมงจนสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง การทำการประมง ครอบคลุมพื้นที่ภายในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งการประมงทะเลและการประมงน้ำจืด ซึ่งกิจกรรมทางประมงที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการทำประมงเชิงพาณิชย์ (Commercial Fisheries) โดยหลักทฤษฎี Diamond มาวิเคราะห์ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ในเรื่องของข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทและวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 1. Factor Conditions (เงื่อนไขปัจจัยด้านการผลิต) ธุรกิจสินค้าอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง สามารถแบ่งเงื่อนไขปัจจัยทางการผลิตได้ 5 ประเภท ดังนี้ Knowledge Resources (ทรัพยากรด้านความรู้), Human Resources (ทรัพยากรมนุษย์), Physical Resources (ทรัพยากรทางกายภาพ), Capital Resources (แหล่งเงินทุน) Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน) Demand Conditions (เงื่อนไขปัจจัยด้านอุปสงค์) ธุรกิจสินค้าอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง สามารถแบ่งเงื่อนไขปัจจัยด้านอุปสงค์ 4 ประเภทดังนี้ Home Demand Composition (ลักษณะของความต้องการของผู้ซื้อในประเทศ), Demand Size and Pattern of Growth (ขนาดความต้องการและรูปแบบของการเติบโต) Internationalization of Domestic Demand (ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศ) Interplay of Demand Conditions (ปัจจัยความต้องการที่เกื้อหนุนกัน) 3. Related and Supporting Industries โดยอุตสาหกรรมอาหารประมงและอาหารทะเลแปรรูป มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสนับสนุนมากมาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่ ฟาร์มเพาะ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ส่วนอุตสาหกรรมปลายน้ำที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (การขนส่ง) บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา (ห้องเย็น) 4. Firm Strategy and Rivalry (กลยุทธ์โครงสร้างการแข่งขันของบริษัท) การให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลา ประเภทต่างๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่ง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลายอย่างที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้อาหารที่ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ รวมถึง ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ เนื่องจากต้นทุนในการผลิตของจังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง ดังนั้น กลยุทธ์ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงของไทยนั้น คือการพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารเคมีตกค้าง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถตรวจสอบกลับย้อนหลังได้ ทำให้เกิดการปฏิบัติตามการบริหารและการผลิตที่มีประสิทธิภาพของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมมากขึ้น
    12  66
 • Publication
  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  (University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), 2022)
  วัชราภรณ์ หวังพงษ์
  ;
  ;
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะเศรษฐศาสตร์
  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรง โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Multiple Linear regression) และสถิติเชิงพรรณนา เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากการสำรวจข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ได้แก่ ประชาชนคนไทยที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 446 ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า ประชากรที่ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 - 42 ปีสถานภาพโสด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายรับเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท และรายจ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาทวัตถุประสงค์ในการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลำดับแรก คือ ความประหยัด ราคาถูก มีโปรโมชั่น ลำดับสอง คือ ความสะดวก ประหยัดเวลา และลำดับที่สาม คือ กักตุน สำรองอาหารยามฉุกเฉิน ความถี่ในการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อเดือน น้อยกว่า 3 ครั้ง บริโภคครั้งละ 1 ซอง/ถ้วย โดยนิยมบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แบบซอง ขนาดปกติ (ซองละ 7 บาท) ตรามาม่า รสต้มยำกุ้ง มักบริโภคช่วงเวลา 15.00 - 20.00 น. ด้วยวิธีเติมน้ำร้อนหรือต้ม ใส่เครื่องปรุง และใส่เนื้อสัตว์ ไข่ อื่นๆ เพิ่มเติม ส่วนใหญ่ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นชิ้นที่ร้านค้าสะดวกซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อครั้งน้อยกว่า 50 บาท ให้ความสำคัญปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมากที่สุด ส่วนใหญ่ทราบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าควบคุม และเห็นด้วยกับการควบคุมราคาจำหน่ายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผลิตในประเทศ อีกทั้งให้ความเห็นว่าควรควบคุมราคาจำหน่ายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้า หากมีการปรับราคาจำหน่ายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าเพิ่มขึ้นจะบริโภคลดลง และการปรับราคาจำหน่ายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผลิตในประเทศจากซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท จะทำให้บริโภคเท่าเดิม ด้วยเหตุผลว่าปกติไม่ค่อยบริโภคอยู่แล้ว ปกติบริโภคเท่าเดิมเป็นประจำ และราคาปรับเพิ่มขึ้นไม่มากการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรง โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Multiple Linear Regression) พบว่า ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 สถานภาพสมรสมีโอกาสบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อเดือนน้อยกว่าสถานภาพโสด คนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3, ม.6/ปวช., ปวส./อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีโอกาสบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อเดือนมากกว่าคนที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน มีโอกาสบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อเดือนน้อยกว่าคนว่างงาน เงินออมและวัตถุประสงค์ในการเลือกบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลำดับแรก (ความประหยัด ราคาถูก มีโปรโมชั่น) มีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับปริมาณการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อครั้งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อเดือน
    15  66
 • Publication
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  (University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), 2022)
  ปณภัช ติวงค์
  ;
  ;
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะเศรษฐศาสตร์
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทิศทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares)ซึ่งใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลังเป็นรายวัน ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นจำนวน 636 วัน (เฉพาะวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์) ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทั้ง 6 หมวด ได้แก่ หมวดธุรกิจพาณิชย์ (COMM) หมวดธุรกิจการแพทย์ (HELTH) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ (PROF) หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) และหมวดธุรกิจขนส ่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในประเทศ (INF) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจการแพทย์ (HELTH) และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) อีกทั้ง ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
    68  31
 • Publication
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกหรือปรับเปลี่ยนอัตราการออมเพิ่มและแผนทางเลือกการลงทุน ในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กรณีศึกษา สมาชิก กบข. สังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  (University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), 2022)
  กนกวรรณ วิชัยศรี
  ;
  ;
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ;
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะเศรษฐศาสตร์
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกหรือปรับเปลี่ยนอัตราการออมเพิ่มและแผนทางเลือกการลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของสมาชิก กบข. สังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้วิจัยใช่ข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บแบบสอบถามจากสมาชิก กบข. สังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และทดสอบทางสถิติที่โดยใช้ ค่าสถิติร้อยละ t-Test, One-Way Anova และ Chi-Squareงานวิจัยพบว่า การเลือกอัตราการออมเพิ่มขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ อายุราชการ และรายได้รวมต่อเดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม การลงทุนลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ได้แก้ รูปแบบการออม อื่นๆ ที่นอกเหนือจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกอบด้วย การออมในเงินฝากสหกรณ์ และการออมในสลากออมสิน/สลากธกส. รูปแบบการลงทุน ประกอบด้วย การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ สำหรับการปรับเปลี่ยนอัตราการออมเพิ่มใน กบข. ปัจจัยด้านเพศมีผลต่อระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนย้อนหลังใน กบข. เปรียบเทียบกับการนำเงินไปออมหรือไปลงทุนรูปแบบอื่นปัจจัยด้านอายุมีผลต่อระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนย้อนหลังใน กบข. เปรียบเทียบกับการนำเงินไปออมหรือไปลงทุนรูปแบบอื่น อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยด้านอายุราชการ มีผลต่อระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนย้อนหลังใน กบข. เปรียบเทียบกับการนำเงินไปออมหรือไปลงทุนรูปแบบอื่น และสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีที่ได้รับ ปัจจัยด้านรายได้รวมต่อเดือนีผลต่อระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การเลือกแผนทางเลือกการลงทุนขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และค่าใช้จ่ายต่อเดือน สำหรับการปรับเปลี่ยนแผนทางเลือกการลงทุนใน กบข. ปัจจัยด้านเพศมีผลต่อระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านผลการประเมินความเสี่ยงและคำแนะนำจาก กบข. ปัจจัยด่านอายุมีผลต่อระดับอิทธิพลของปัจจัยด่านอัตราผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละแผนการลงทุน ปัจจัยด้านอายุราชการมีผลต่อระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละแผนการลงทุน และผลการประเมินความเสี่ยงและคำแนะนำจาก กบข. ปัจจัยด้านรายได้รวมต่อเดือนมีผลต่อระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละแผนการลงทุน และผลการประเมินความเสี่ยงและคำแนะนำจาก กบข
    13  66