GS: Theses / Independent Studies : [816] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 816
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอมาโด้ในเขตกรุงเทพมหานครพรภัทร ณ นคร 
2021ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทยกฤศณัฏฐ์ ภิญโญ 
2021ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยวรเชษฐ์ กวาวปัญญา 
2021พฤติกรรมการลงทุน และปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ปฏิภาณ พาณิชเลิศ 
2021ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ครัวเรือนในสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษาอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีสิทธาภรณ์ ตู้จินดา 
2021COVID-19 crisis management and reslience : wellness SMEsSurada Chundasutathanakul 
2564กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจเข้าร่วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ของผู้เข้าร่วมในเขตกรุงเทพมหานครนฤดม ต่อเทียนชัย 
2563การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทยชลธิชา รอดกันภัย 
2563การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสุชาดา วัฒนารักษ์ 
2563กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติสุพิชฌาย์ พรสุขสวัสดิ์ 
2020Development of marketing communication strategy for branding in the dental tourism industry in ThailandPapon Chongthanavanit 
2563การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 
2563กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ทิพย์พิรุณ พุมดวง 
2564ความเป็นไปได้โครงการบ้านและการบริบาลสําหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนชินวัตร จันทร์ฉายรัศมี 
2563ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานครวิภาภรณ์ ทองฟู 
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยปิยะภรณ์ สุจริตตานันท์ 
2563ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงครามศศินันท์ ฮะสม 
2562การรับรู้การส่งเสริมการขายแบรนด์ธุรกิจค้าปลีกความรู้เกี่ยวกับแบรนด์และความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันแบรนด์พีทีอนันต์ จันหาวงศ์ 
2562การวิเคราะห์ความรักในแบรนด์ และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง ของผู้บริโภคที่มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน กรณีศึกษา แบรนด์รองเท้ากีฬาภานุมาศ พรหมเมตตา 
2561การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการคอมเมนต์บนเพจแบรนด์สินค้าและความคาดหวังต่อการตอบกลับจากแบรนด์ของผู้บริโภคจัตตาฬีส์ แจ่มศรี 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 816