Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/787
Title: การศึกษาปัจจัยและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Authors: Kammala, Apinya 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Apinya Kammala (2010) การศึกษาปัจจัยและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เรื่อง การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นการศึกษาถึงปัญหาในเรื่องความสามารถทางการแข่งขันของธนาคาร ที่ยังมีตำแหน่งในอุตสาหกรรมที่ยังเป็นรองจากธนาคารอื่นๆ แล้วจึงนำปัญหามาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในการแข่งขันให่แก่ธนาคาร และปรับปออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ มาทดแทนรุงแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารเริ่มเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) แต่ธนาคารคู่แข่งกำลังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโต (Growth) ดังนั้นธนาคารจึงจำเป็นต้องวางกลยุทธ์ทางการแข่งขันด้วยการต้องคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่อยู่ในช่วงอิ่มตัว และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่นั้นเข้าสู่ช่วงของการเติบโตต่อไปให้ได้ รวมถึงประเด็นปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดบางประการในเรื่องกระบวนการทำงาน ที่มีระเบียบข้อบังคับที่รัดกุม เข้มงวด ทำให้ขาดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการตัดสินใจโดยเมื่อเทียบกับธนาคารคู่แข่ง จะเห็นว่ามีขั้นตอนการดำเนินงานที่รวดเร็วและยืดหยุ่นกว่าธนาคารมาก ในขณะที่ธนาคารจะมีการดำเนินงานที่รวดเร็วให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีการแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากข้อมูลที่ได้มีการบันทึกและรวบรวมไว้ เช่น รายงานประจำปี บทความเกี่ยวกับงานวิจัย และหนังสือสารคดีเกี่ยวกัับธนาคาร รวมทั้งข้อมูลหรือรายละเอียดที่มาจากเอกสารงานวิจัยทฤษฎีและแนวคิด จากแหล่งอื่นๆภายนอก เช่น นิตยสารหมวดการเงิน การธนาคาร การตลาด ข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นต้น ส่วนการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาโดยการทำสัมภาษณ์เชิงลึก (Dept Interview) กับผุ้บริหารที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการออกแบบกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และพนักงานธนกิจของธนาคาร จำนวนทั้งหมด 3 ท่านโดยกำหนดประเด็นสัมภาษณ์ตามแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ- เพื่อศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร คู่แข่งคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถึงปัจจัยที่ธนาคารคู่แข่งมีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า และนำผลข้อมูลที่ศึกษาได้ มาเป็นประเด็นในการออกแบบคำถามในการสัมภาษณ์ผู้บริหารของธนาคารเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน- เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด สำหรับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/787
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2004abstract.pdf57.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2004fulltext.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2004summary.pdf124.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 20

8
checked on Aug 28, 2019

Download(s) 20

2
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.