Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/752
Title: ปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการให้บริการธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของธุรกิจการจองห้องพักในโรงแรม: กรณีศึกษา บริษัท อโกด้า จำกัด
Authors: Ngaosaengthip, Chadchada 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Chadchada Ngaosaengthip (2010) ปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการให้บริการธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของธุรกิจการจองห้องพักในโรงแรม: กรณีศึกษา บริษัท อโกด้า จำกัด.
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการให้บริการธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของธุรกิจการจองห้องพักในโรงแรม: กรณีศึกษาบริษัท อโกด้า จำกัดนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการให้บริการธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของธุรกิจการจองห้องพักในโรงแรม2) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการให้บริการธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของธุรกิจการจองห้องพักในโรงแรม และ 3)เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่ม Traffic ของบริษัทและเพื่อเพิ่มยอดขาย ผลประกอบการ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆจากตำรา จากทฤษฎี แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบริษัท ข่าวสารและข้อมูลทางสถิติ ข่าวสารสภาพแวดล้อมภายนอกเทคโนโลยี คู่แข่ง ลูกค้า เว็บไซต์ และผลการศึกษาพบว่า มีการแข่งขันสูงขึ้นและมีคู่แข่งรายใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากลูกค้าสามารถหาข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตเพื่อเปรียบเทียบราคาได้ง่าย และการเปลี่ยนไปใช้ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของธุรกิจการจองห้องพักในโรงแรมของคู่แข่งสามารถทำได้ง่าย ลูกค้าจึงมักเลือกสิ่งที่ดีคุ้มค่าที่สุด และสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา และสาเหตุเรื่องฤดูกาลการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonality) และเทศกาลวันหยุดยาวในแต่ละประเทศ ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น เพื่อให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา จึงได้ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กรใช้กลยุทธ์การขยายตัว (GrowthStrategy) เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้าในประเทศต้นกำเนิดอย่างลูกค้ากลุ่มประเทศออสเตรเลีย ไทย และญี่ปุ่น และขยายฐานลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นลูกค้าเอเชีย และเพื่อรักษาระดับรายได้ในอนาคต โดยใช้กลยุทธ์การเติบโตที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ (ConcentrationGrowth Strategy) ซึ่งเน้นที่การบริการในตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯคือ กลยุทธ์การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ คือ กลยุทธ์ Focus Differentiation Strategy เพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าในประเทศต้นกำเนิดอย่างลูกค้ากลุ่มประเทศออสเตรเลีย ไทย และญี่ปุ่น และเพื่อสร้างความแตกต่างในการบริการ และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ คือ กลยุทธ์ STP โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าสมาชิกของบริษัทที่มีความชื่นชอบในการสะสมแต้ม และใช้แต้ม ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นประเทศในเอเชียที่ถือบัตรเครดิต โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยแบ่งตามประเทศต้นกำเนิด ได้แก่ ลูกค้าในกลุ่มประเทศออสเตรเลีย ไทย และญี่ปุ่น กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ (7P’s) ซึ่งมุ่งเน้นกลยุทธ์ส่วนประสมในการสื่อสารการตลาด(Promotion Mix) เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ต่อลูกค้าให้ทราบถึงการให้บริการจองห้องพักโรงแรมของบริษัท เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักบริษัท และสามารถจดจำแบรนด์ได้ กลยุทธ์ CustomerRelationship Management (CRM) และเครื่องมือการตลาดออนไลน่ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการให้บริการธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของธุรกิจการจองห้องพักในโรงแรมให้กับบริษัท
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/752
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1972abstract.pdf60.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1972fulltext.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1972summary.pdf141.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.