Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/735
Title: การจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อบริหารระบบสมาชิกของหอการค้าไทย
Authors: รัญชิดา บุญมีรอด 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: รัญชิดา บุญมีรอด (2010) การจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อบริหารระบบสมาชิกของหอการค้าไทย.
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อบริหารระบบสมาชิกของหอการค้าไทยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มจำนวนสมาชิกและเพิ่มผลประกอบการ รวมถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายสมัครเป็นสมาชิกหอการค้าไทย และ แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก และผลประกอบการของหอการค้าไทยอย่างยั่งยืนระเบียบวิธีการศึกษาทำโดยออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารภายในองค์กร จำนวน 3 ท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ จำนวน 1 ท่าน พบว่า การที่องค์กรมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานสูง ทาให้มีศักยภาพในการขยายองค์กรให้มีการเติบโตมากขึ้น ซึ่งองค์กรต้องมีการพัฒนาให้มีบริการที่ตรงตามความต้องการของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีการทำการประชาสัมพันธ์องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการทำการตลาดขององค์กรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ด้วยการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและการปฎิบัติงาน และการวิจัยเชิงสำรวจจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ Business Matching ในเดือนธันวาคม จำนวน 110 ราย ได้รับแบบสารวจตอบกลับจำนวน 50 ราย โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้สถิติพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ยังมีการรับรู้ประเภทของการให้บริการของหอการค้าไทยในระดับปานกลางค่อนไประดับน้อยเป็นจำนวนมาก ในการรับรู้ข้อมูลขององค์กรนั้น สมาชิกส่วนใหญ่จะมีการรับรู้ในระดับปานกลางถึงน้อย สำหรับความพึงพอใจของสมาชิกนั้น สมาชิกให้ความพึงพอใจในระดับปานกลางสูงเป็นจำนวนมาก สามารถสรุปได้ว่า องค์กรควรมีการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและมีความสม่ำเสมอในการสร้างการรับรู้ถึงข้อมูลองค์กรและบริการที่องค์กรมีให้ต่อสมาชิก เพื่อเป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่และรักษาสมาชิกปัจจุบัน รวมทั้งควรมีการพัฒนาให้มีการให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วยผลการศึกษาจากการสรุปประมวลข้อมูลทั้งหมด พบว่า องค์กรควรเลือกใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies) แบบกลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) ด้วยวิธีการการเพิ่มส่วนครองตลาด (Increase market share) สำหรับลูกค้าใหม่ และการใช้วิธีการเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ (Increase product usage) สำหรับลูกค้าปัจจุบัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ควรพิจารณาเลือกใช้ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) คือ การมุ่งเน้นในการสร้างการให้บริการที่มีความแตกต่างจากองค์กรอื่นๆและ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านการตลาด ควรใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/735
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1949abstract.pdf116.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1949fulltext.pdf2.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1949summary.pdf149.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 20

11
checked on Aug 28, 2019

Download(s) 20

5
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.