Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/726
Title: การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตจำหน่าย เคมีภัณฑ์: กรณีศึกษาบริษัทไทย เซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน)
Authors: ณัฐพงศ์ ชินศุภลักษณ์ 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: ณัฐพงศ์ ชินศุภลักษณ์ (2010) การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตจำหน่าย เคมีภัณฑ์: กรณีศึกษาบริษัทไทย เซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องปัญหา การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตจำหน่ายเคมีภัณฑ์: กรณีศึกษาบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อศึกษาปัญหา การแข่งขัน สภาพแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี และของบริษัทฯ 2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขายปุ๋ยของร้านค้าปุ๋ยของบริษัทฯ และพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร 3)เพื่อกำหนดกลยุทธ์การแก้ปัญหา และเพิ่มผลประกอบการของบริษัทฯ โดยได้ทำการเก็บข้อมูลทุติยภูมิผ่านแหล่งต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิ ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการทำการสารวจโดยการออกแบบสอบถามกลับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้ทำนำข้าว หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วนั้น ผลการศึกษาพบว่า1.) ปัญหาที่พบ คือ บริษัทมียอดขายที่มีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่าควรจะเป็นคือมีการเติบโตเพียงแค่ 0.6% จากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีที่มีถึง 5-10% และปัญหาการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่2) กลยุทธ์ระดับองค์กร บริษัทควรใช้กลยุทธ์ขยายตัวโดยการเติบโตในธุรกิจเดิม เพราะมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วอีกทั้งตลาดยังมีขนาดใหญ่และยังสามารถเติบโตได้อีก แต่การเติบโตนั้นยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ทางบริษัทมีความได้เปรียบเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายตัวและยังมีลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าเดิมที่มีความภักดีในตราสินค้าสูงอีกด้วยกลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนต่ำ Cost Leadership เพราะว่าเมื่อลูกค้าซื้อในปริมาณมากราคาที่ต่ำถือเป็นทางเลือกที่สำคัญเพราะคุณภาพของปุ๋ยก็มีความเท่าเทียมกับตราสินค้าอื่น ซึ่งทางบริษัทเองก็ได้มีการควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ต้นทุนลดลงสามารถให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่มีคุณพภาพสูงราคาต่ำได้กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ผลิตภัณฑ์เดิม – ตลาดเดิม เพราะ ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีแล้วดังนั้นจึงทางบริษัทจึงควรเน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เดิมมากกว่าโดยมีการพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น3) กลยุทธ์ทางการตลาด1.บริษัทควรเน้นการเพิ่มสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะในการนำไปใช้เพิ่มมากขึ้น โดยทำการวิเคราะห์ความต้องการใช้ในแต่ละพันธ์ข้าว เพื่อให้สูตรของปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูง รวมไปถึงการทำบรรจุภัณฑ์ให้มีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับลักษณะการสั่งซื้อปุ๋ยของลูกค้า2.บริษัทควรตั้งราคาถูก เพื่อที่จะสามารถผลักดันสินค้าได้ตามเป้าหมายยอดขายที่ต้องการ3.บริษัทควรใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายเดิม แต่ควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น4.บริษัทควรกำหนดวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด เพื่อทำให้มีเป้าหมายในการสื่อสารที่ชัดเจน โดยวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมที่สามารถทำได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน คือวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทในอนาคต
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/726
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1938abstract.pdf63.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1938fulltext.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1938summary.pdf165.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.