Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/724
Title: การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกรณีศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
Authors: ณภัทร์ มาเพ็ง 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: ณภัทร์ มาเพ็ง (2010) การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกรณีศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย.
Abstract: การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน กรณีศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีส่วนราชการภายในกองบัญชาการอยู่ 7 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร แต่ละหน่วยงานนั้น มีกองและแผนกที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงาน เมื่อข้าราชการฯ แต่ละคนได้ใช้ชีวิตในการทำงานที่มีความแตกต่างกัน การทำงานอยู่กับสิ่งที่ตนเองพึงพอใจก็จะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งส่งผลให้การทำงานดีตามไปด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการทำงานว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอแนะ หรือแสวงหาแนวทางเพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการฯ ในโอกาสต่อไปมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยจากการศึกษาพบว่าข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในภาพรวม พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับสูง คือ ด้านการปฏิบัติงานในสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับใน การปฏิบัติงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80, 3.72 และ 3.72 ตามลำดับ ส่วนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58, 3.56, 3.19, 2.93 และ 2.72 ตามลำดับ ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลแตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านบูรณาการทางสังคมแตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีสถานภาพโสด มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีสถานภาพสมรส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีสถานภาพหม้าย มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีสถานภาพโสดและสมรส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีสถานภาพหม้าย มีระดับคุณภาพชีวิตการทางานด้านการปฏิบัติงานในสังคม แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีสถานภาพโสดและสมรส อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีบุตรมากกว่า 3 คน มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีบุตร 1 - 3 คน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาระดับ ปริญญาเอก มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย ระดับมัธยมปลาย ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านบูรณาการทางสังคม แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย ระดับมัธยมปลาย ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย ระดับมัธยมปลาย ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 ปีลงไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงานด้านการปฏิบัติงานในสังคม แตกต่างจากข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 ปีลงไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/724
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1936abstract.pdf67.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1936fulltext.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1936summary.pdf175.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 20

3
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.