Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/721
Title: ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
Authors: ฤทัยรัตน์ คล้ายปักษี 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: ฤทัยรัตน์ คล้ายปักษี (2011) ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน).
Abstract: จากความนิยมใช้บัตรเครดิตกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้ทำให้ผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้มากขึ้น ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย ที่เป็นผู้ออกบัตรรายใหญ่รายเดิมที่ต่างใช้แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อหวังที่จะรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non Bank) ที่มีบทบาทมากขึ้นในตลาดบัตรเครดิตมีการแข่งขันสูงมากและอาจกำลังเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวเนื่องจากปริมาณการออกบัตรเริ่มมีการชะลอตัวลง ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อยอดบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางธนาคารกำหนดไว้ ศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อยอดบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางธนาคารกำหนดไว้ และเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ผลการศึกษา พบว่า ธุรกิจบัตรเครดิตนั้นมีการแข่งขันกันสูงมาก อีกทั้งยังมีชนิดและประเภทของบัตรเครดิตเกิดขึ้นใหม่อีกมากมาย ส่งผลให้ยอดบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนลูกค้าที่มีความประสงค์จะยกเลิกบัตรเครดิตสูงขึ้น อาจสูญเสียลูกค้าให้คู่แข่งทั้งคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อมได้ และอาจเกิดการขาดทุน เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ที่เลือกใช้ คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบเจาะตลาด เป็นความพยายามที่จะเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เดิม ในตลาดเดิม โดยใช้ความพยายามในการดำเนินงานที่มากกว่าเดิม และเพิ่มการทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น กลยุทธ์ที่ใช้ความแตกต่าง เพื่อมุ่งเน้นความแตกต่างกับคู่แข่งในด้านการให้บริการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่างของการบริการ เช่น ร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มากขึ้น เพิ่มส่วนประสมสินค้า (Product Mix) ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เพื่อการอบรมพนักงานที่เน้นความรู้เรื่องบัตรเครดิตบริการที่รวดเร็วและสร้างความประทับใจในประสบการณ์ซื้อสินค้าที่ร้าน และทำโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าเพื่อรักษายอดการใช้และส่วนแบ่งทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดบริการ (7 P’s Strategy) โดยการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ กำหนดราคาค่าใช้จ่ายในการทำบัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสิทธประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่ได้รับ เพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคได้รับรู้มากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการทำการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต การให้ส่วนลดของคะแนนในบางช่วงเวลา และการแลกของพรีเมียม เป็นต้น
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/721
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1930abstract.pdf181.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1930fulltext.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1930summary.pdf233.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 20

6
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.