Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/710
Title: การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Authors: วัชรพงษ์ ชื่นเบิกบาน 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: วัชรพงษ์ ชื่นเบิกบาน (2010) การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
Abstract: การศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของทั้ง 3 สถาบัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างมุ่งศึกษาผู้ที่เคยซื้อ กำลังซื้อ และเลิกซื้อหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ใน 3 จากสถาบันสอนภาษา ECC, สถาบันสอนภาษาอังกฤษ AUA และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป ภายในบริเวณเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามเชิงสำรวจ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows Version 11.5 และสถิติ Logit Choice Model ผลการศึกษาพบว่า 1. ด้านลักษณะประชากรพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด โดยมีอายุระหว่าง 26 - 29 ปี ซึ่งรายได้รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 10,001 - 25,000 บาท ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 2. พฤติกรรมการเลือกซื้อหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของสถาบันสอนภาษา ECC เป็นหลัก3. ด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสถาบันสอนภาษา ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า สถาบันสอนภาษา ECC มีคะแนนในลำดับสูงสุด (เมื่อเทียบทั้ง 3 สถาบัน) จำนวน 6 ประเด็นประกอบไปด้วย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีหลักสูตรภาษาอังฤกษที่หลากหลาย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ Writing ที่ตรงกับความต้องการของท่าน เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ Reading ที่ตรงกับความต้องการของท่าน เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ Conversation ที่ตรงกับความต้องการของท่าน เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ Business English และเรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาที่ได้มาตรฐาน ด้านราคา พบว่า สถาบันสอนภาษา AUA มีคะแนนในลำดับสูงสุด (เมื่อเทียบทั้ง 3 สถาบัน) จำนวน 2 ประเด็น ประกอบไปด้วย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของเนื้อหาวิชา และเรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของวิธีการเรียนการสอน และสถาบันสอนภาษา Wall Street มีคะแนนในลำดับสูงสุด (เมื่อเทียบทั้ง 3 สถาบัน) จำนวน 2 ประเด็น ประกอบไปด้วย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับทักษะภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น และเรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนชั่วโมงเรียน ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า สถาบันสอนภาษา Wall Street มีคะแนนในลำดับสูงที่สุด (เมื่อเทียบทั้ง 3 สถาบัน) จานวน 3 ประเด็น ประกอบไปด้วย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้เดินทางไปมาสะดวก เรื่องสถาบันสอนภาษานี้ตั้งอยู่ในย่านสรรพสินค้าที่ทำให้สะดวกในการทำกิจกรรมประจำวันอื่นๆได้ (เช่น ดูหนัง,รับประทานอาหาร) และเรื่องสถาบันสอนภาษานี้มี Website ที่ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า สถาบันสอนภาษา Wall Street มีคะแนนในลำดับสูงที่สุด (เมื่อเทียบทั้ง 3 สถาบัน) จำนวน 3 ประเด็น ประกอบไปด้วย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้ใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลาย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีโปรชัวร์ที่ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน และเรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีการจัด event ที่พบเห็นได้บ่อย ด้านกระบวนการ พบว่า สถาบันสอนภาษา ECC มีคะแนนในลำดับสูงที่สุด (เมื่อเทียบทั้ง 3 สถาบัน) จำนวน 5 ประเด็น ประกอบไปด้วย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีกระบวนการจัดกลุ่มนักเรียนที่ดี ทำให้นักเรียนระดับความรู้เดียวกันได้เรียนด้วยกัน เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีกระบวนการจัดกลุ่มนักเรียนที่ดี ทำให้นักเรียนที่อยู่ในวัยเดียวกันได้เรียนด้วยกัน เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีกระบวนการที่ให้ท่านสามารถเลือกตารางวันเวลาที่ต้องการเรียนเองได้ เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีกระบวนการชำระเงินที่หลากหลาย และเรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีกระบวนการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนที่เป็นระบบ ด้านบุคคลากร พบว่า ด้านบุคคลากร สถาบันสอนภาษา Wall Street มีคะแนนในลำดับสูงที่สุด (เมื่อเทียบทั้ง 3 ยี่ห้อ) จำนวน 3 ประเด็น ประกอบไปด้วย เรื่องจากการรับรู้ของท่าน สถาบันสอนภาษานี้มีอาจารย์ผู้สอนเพียงพอกับผู้เรียน เรื่องจากการสังเกตของท่าน เจ้าหน้าที่ของสถาบันสอนภาษานี้มีความกระตือรืนร้นในการช่วยเหลือลูกค้า เมื่อลูกค้ามีการร้องขอ และเรื่องจากการรับรู้ของท่าน อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพในการสอน เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้เพิ่มขึ้น และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า สถาบันสอนภาษา Wall Street มีคะแนนในลำดับสูงที่สุด (เมื่อเทียบทั้ง 3 สถาบัน) จำนวน 4 ประเด็น ประกอบไปด้วย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีการตกแต่งสถานที่ให้ดูทันสมัย เรื่องสถาบันสอนภาษานี้จัดบรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย เรื่องจากการสังเกตของท่าน เจ้าหน้าที่ของสถาบันสอนภาษานี้มีการแต่งกายที่ดูเป็นมืออาชีพ และเรื่องสถาบันสอนภาษานี้มีการปรับปรุงสถานที่เรียนให้ดูใหม่อยู่เสมอ4.การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (เรียงจากมากไปน้อย) คือ ปัจจัยทางด้านกระบวนการ ปัจจัยทางด้านหลักสูตร และปัจจัยทางด้านการโฆษณา
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/710
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1918abstract.pdf99.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1918fulltext.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1918summary.pdf157.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 20

3
checked on Aug 28, 2019

Download(s) 20

1
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.