Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/709
Title: ศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตราการเข้าพักโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมบางกอกชฎา
Authors: ธนาลักษณ์ ชวะนานนท์ 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: ธนาลักษณ์ ชวะนานนท์ (2010) ศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตราการเข้าพักโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมบางกอกชฎา.
Abstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของโรงแรมบางกอก ชฎา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ของโรงแรมเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักให้มากขึ้น โดยมีการศึกษาแบบทุติยภูมิ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม ทั้งข้อมูลจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ และการศึกษาแบบปฐมภูมิโดยจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ โดยมีผลการวิจัย ดังนี้1. ศึกษาพบว่ายอดการเข้าพักแรมมีการปรับลดลงจากปี 2551 เนื่องจากมีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในความปลอดภัย จึงทำให้ยอดการเข้าพักแรมลดลง แต่ในปี2553 สภาวะต่างๆเริ่มคลี่คลาย ทำให้ยอดการเข้าพักเริ่มกระเตื้องขึ้น2. ด้านการแข่งขันธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น มีการทำโปรโมชั่นส่วนลดราคาให้กับนักท่องเที่ยว และภาครัฐก็ได้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นรายได้หลักของประเทศ3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้เลือกแนวทางในการวางกลยุทธ์ โดยใช้ SO จุดแข็งของโรงแรมมีพันธมิตรทั้งทางตรงและพันธมิตรทางอ้อม ส่วนโอกาสคือ ภาครัฐมีการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว จึงมีการตัดสินใจเลือกแนวทางนี้4. โดยมีการวางกลยุทธ์ดังนี้ กลยุทธ์ระดับองค์กร โดยการสร้างความสัมพันธ์ หรือสร้างพันธมิตร เช่น หอการค้าแต่ละจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน5. กลยุทธ์ระดับในระดับธุรกิจ เน้นการทำเจาะกลุ่มเป้าหมายเน้นแต่ละกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีหลายกลุ่ม และพันธมิตรมีหลายกลุ่ม โดยมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง ลูกค้าภายในประเทศลูกค้าที่เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เช่น ให้ส่วนลดกับลูกค้าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่เข้ามาพัก สร้างพันธมิตรกับสมาคมหอการค้าต่างจังหวัด มีการจัดทำบัตรส่วนลดให้กับสมาคม ลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจในพื้นที่ 5 กิโลเมตร ให้ส่วนลดเมื่อมีการมาจัดประชุมสัมมนา ทำการตลาดผ่านเว็บไซด์ และหาพันธมิตรจากต่างประเทศ เช่น Tour Local ส่วนภายนอกประเทศ ทำกลยุทธ์ดังนี้ ติดต่อ Agency Local เจาะตามกลุ่มประเทศต่างๆ หาพันธมิตรโรงแรมในเครือ เข้าไปร่วมกับการจัดกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เจาะกลุ่มตลาดจีนเป็นหลัก เพราะปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมาก และเนื่องจากตลาดจีนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง โดยนักท่องเที่ยวจีนจะเป็นกลุ่มไฮเอนด์มากขึ้น และพร้อมซื้อทัวร์คุณภาพ6. กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ ด้านตลาด จัดให้มีหน่วยงานย่อยในการสร้างพันธมิตรทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ด้านการเงิน การปรับโครงสร้าง หรืองบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ด้านทรัพยากรมนุษย์ หาบุคคลที่มีความสามารถมีประสบการณ์ และมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับด้านภาษา ฝึกอบรมพนักงานให้ทราบถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศว่าเรื่องใดเป็นสิ่งต้องห้าม
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/709
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1917abstract.pdf75.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1917fulltext.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1917summary.pdf169.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.