Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/706
Title: การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มผลกำไรของบริษัท ทริปฟอร์ยูจำกัด
Authors: ทิพวัลย์ เข็มเพชร 
Issue Date: 2009
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: ทิพวัลย์ เข็มเพชร (2009) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มผลกำไรของบริษัท ทริปฟอร์ยูจำกัด.
Abstract: การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มผลกำไรของ บริษัท ทริปฟอร์ยู จำกัด ได้ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ ซงึ่ มีวตั ถปุ ระสงคข์ องการศกึ ษา ดงั นี้1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าของบริษัท3. เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยว4. เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทโดยการวิเคราะหข์ ้อมูลทงั้ ส่วนขอ้ มูลทตุ ยิ ภูมิ ได้แก่ Benchmarking, Five ForceModel, SWOT Analysis, TOWS Matrix และข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทเพื่อทราบข้อมูลเชิงลึก และจากการสำรวจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนพบวา่ สาเหตุทสี่ ่งผลตอ่ ยอดขายและกำไรของบรษิ ทั มสี าเหตมุ าจากการเติบโตของบรษิ ทั ธุรกจิ นำเท่ยี ว และการแขง่ ขันกันดา้ นราคาของบริษัทคู่แข่ง และเมื่อเปรียบเทียบรายได้ของบริษัทกบั บรษิ ทั ค่แู ขง่ พบว่าบริษทั ค่แู ข่งมีรายได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลค่ารายได้การท่องเที่ยวรวม ตรงกันข้ามกับบริษัท ทริปฟอร์ยู จำกัด ซึ่งรายได้ที่ลดลงนั้นเมื่อเปรยี บกับมูลคา่ การท่องเท่ยี วของท้งั อตุ สาหกรรมพบว่ามีทศิ ทางตรงกนั ข้ามกับมูลคา่ รายได้การท่องเท่ยี วรวม ซึ่งหากบรษิ ทั ไม่ดาํ เนนิ การปรบั กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ก็จะส่งผลกระทบระยะยาวในด้านสภาพคล่องทางการเงิน และสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้ เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการลดลงของกำไร และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทให้มากขึ้นได้โดยผลที่ได้จากการประเมินทางเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้ศึกษาเสนอ คือ กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance Strategy) เนื่องจากนำมาแก้ปัญหาได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะสามารถขยายธุรกิจอื่นได้อีก อีกทั้งสามารถเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับบริษัท รวมถึงการลดต้นทุนการให้บริการต่างๆ ท้ายที่สุดบริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทนั้นต้องคำนึงถึงพฤติกรรมของลูกค้า โดยจะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เก็บข้อมูลความต้องการด้านรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยว รูปแบบของการส่งเสริมการขาย รวมถึงควรมีการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว และนำไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อจะได้ทราบความต้องการของลูกค้าและนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทได้
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/706
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1912abstract.pdf48.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1912fulltext.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1912summary.pdf138.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.