Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/692
Title: Work Satisfaction of University Staff after the Change from a Public University to an Autonomous University: A Case Study of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Authors: Amornluksananont, Sukta
Issue Date: 2012
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Sukta Amornluksananont (2012) Work Satisfaction of University Staff after the Change from a Public University to an Autonomous University: A Case Study of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
Abstract: 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร หลังออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 231 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาที่ครอบคลุมข้อมูลใน 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-test, One Way ANOVA และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ post hoc comparison)วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร (พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ) หลังเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทำงานให้กับบุคลากร (พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ) ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจากการศึกษาพบว่า1.พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจไม่พบความแตกต่าง ส่วนในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯเพศชายมีความพึงพอใจในการทำงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านการประเมินผลปฏิบัติงานมากกว่าเพศหญิง ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง2.พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน3.พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพึงพอใจในการทำงานด้านความรับผิดชอบในงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทมีความพึงพอใจในการทำงานด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพึงพอใจในการทำงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาตรีส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพึงพอใจในการทำงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการทำงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง4.พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายการปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจทั้ง 5 ด้านพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสายวิชาการมีความพึงพอใจในการทำงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุนทั้ง 5 ด้านพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสายวิชาการมีความพึงพอใจในการทำงานด้านการบริหารจัดการ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการทำงานมากกว่าสายสนับสนุนวิชาการ5.พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความพึงพอใจในการทำงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความมั่นคงในการทำงาน ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ30,001-40,000 บาท ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความพึงพอใจในการทำงานด้านการบริหารจัดการ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการทำงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ30,001-40,000 บาท6.พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการทำงานในสถาบันต่างกันมีความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทำงานในสถาบันมากกว่า 31 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจในการทำงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทำงานในสถาบัน 11-15 ปี และ 21-25 ปี ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทำงานในสถาบันมากกว่า 31 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจในการทำงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการประเมินผลปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทำงานในสถาบัน 11-15 ปี ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/692
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat
19abstract.pdf257.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
19fulltext.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
19summary.pdf299.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

2
Last Week
0
Last month
0
checked on Sep 20, 2020

Download(s)

4
checked on Sep 20, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.