Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/670
Title: กลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกำกับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร
Authors: ภูริชญ์ พิทักษ์วรพันธ์ 
Issue Date: 2009
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: ภูริชญ์ พิทักษ์วรพันธ์ (2009) กลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกำกับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร.
Abstract: จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเรื่อง “กลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกำกับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร” ในกระบวนการศึกษาเบื้องต้นเพื่อค้นหาปัญหาพบว่า การบริหารจัดการกำกับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะนั้นขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากมีอัตราการร้องทุกข์และอัตราการแก้ไขความขัดข้องของสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะสูง ทำให้สัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะไม่สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการข้ามถนนและผู้สัญจรในบริเวณเหล่านั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษากลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกากับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อศึกษาระบบการกากับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะพร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางการกำกับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกำกับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะของกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบว่า สาเหตุการบริหารจัดการกำกับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะของกรุงเทพมหานครขาดประสิทธิภาพมาจากระบบการบริหารบุคลากรภายใน อาทิ การขาดภาวะผู้นา (Leadership) ไม่มีการวางแผนการพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ (Knowledge &Skill) ระบบการประเมินผลหรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับปฏิบัติการเกิดความเบื่อหน่ายและลดระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรลง นอกจากประเด็นดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อองค์กรแล้ว ยังพบว่าสาเหตุที่สำคัญที่ทาให้การบริหารจัดการกำกับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะขาดประสิทธิภาพเกิดจากการทำงานที่ไม่มีมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินงาน และการขาดความเอาใส่หรือการละเลยของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน ดังนั้นจึงต้องกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ โดยทางผู้ศึกษาได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขไว้ 3 ระดับ คือ กลยุทธ์เติบโตโดยใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) เป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ที่มุ่งสู่การประสานความร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนต่อการดาเนินงานทั้งกระบวนการและตัวบุคคล ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจได้เสนอกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Focus Differentiation Strategy) เพื่อเกิดความตระหนักของความแตกต่างของระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามอัจฉริยะเมื่อเปรียบเทียบกับการข้ามถนนโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ต่อความปลอดภัยของประชาชนที่ข้ามถนนได้สูงกว่า และยังทำเกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคประชาชนมากขึ้นและยังทำให้เกิดการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะทั้งด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอื่นๆต่อไป ส่วนเชิงกลยุทธ์ระดับหน้าที่จะเป็นกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ควบคู่กัน (Mix Strategy) ได้แก่ กลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Strategy) กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการ (Operational Strategy) และกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำกับดูแลระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะของกรุงเทพมหานครอีกด้วย
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/670
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1873abstract.pdf149.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1873fulltext.pdf3.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1873summary.pdf280.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 20

6
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.