Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/577
Title: Work Satisfaction of University Staff after the Change from a Public University to an Autonomous University: A Case Study of Mahidol University
Authors: Kheawpumpaung, Nisa 
Issue Date: 2012
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Nisa Kheawpumpaung (2012) Work Satisfaction of University Staff after the Change from a Public University to an Autonomous University: A Case Study of Mahidol University.
Abstract: การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานหลังออกนอกระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 384 คน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาทำให้บุคลากรไม่เข้ามาปฏิบัติงานค่อยข้างมากจึงเกิดปัญหาในการไม่ตอบแบบสอบถามคืนกลับมาจึงได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเพียง 202 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที (t-test) แบบ One-Way ANOVAวัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาความระดับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ต่อปัจจัยในด้านต่างๆ2. เพื่อศึกษาปัจจัยชีวสังคมที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการศึกษาพบว่าจากการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแต่ละด้าน คือ ด้านความสาเร็จในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการประเมินผล ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ ประเภทการจ้าง ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้1. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า เกือบทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความรับผิดชอบในงาน ที่มีพึงพอใจอยู่ในระดับมาก2. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลชายและหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมใน แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน3. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน4. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน5. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จในการทำงาน สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ากว่าปริญญาตรีและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่าง6. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน7. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีระดับรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีระดับรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบในงาน สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีระดับรายได้ 30,001 – 40,000 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่าง8. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประเภทการจ้างต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจแต่ละด้านพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีความ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในการทำงาน สูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงาน เงินรายได้ ลูกจ้างเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได้ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นพนักงานส่วนงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในการทำงาน สูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน สูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างเงินงบประมาณ และลูกจ้างเงินรายได้ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในการทำงาน สูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ สูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างเงินงบประมาณ ในด้านปัจจัยค้าจุนแต่ละด้านพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นพนักงานส่วนงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการสูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างเงินรายได้ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นลูกจ้างเงินงบประมาณ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ สูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน สูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างเงินรายได้ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นลูกจ้างเงินรายได้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน สูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่าง
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/577
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17abstract.pdf234.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
17fulltext.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
17summary.pdf283.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.