Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/454
Title: Problems and Strategy Formulation in Maximizing the Efficiency in the Delivery of Merchandise: A Case Study of Inter Packaging Co., Ltd.
Authors: Rattanathaworn, Wirachin 
Laptaned, Ungul 
Issue Date: 2007
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Wirachin Rattanathaworn, Ungul Laptaned (2007) Problems and Strategy Formulation in Maximizing the Efficiency in the Delivery of Merchandise: A Case Study of Inter Packaging Co., Ltd.. UTCC Engineering Research Papers.
Journal: UTCC Engineering Research Papers
Abstract: ในปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวจากเดิมไปอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ขอบเขตการติดต่อสื่อสารที่กว้างขึ้นการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็วมาช่วยสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ เป็นผลทำให้ กิจกรรมทางธุรกิจมีการเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีหลายองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพยายามที่จะปรับสภาพองค์กรเพื่อที่จะอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง และเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ทั้งเรื่องคุณภาพของสินค้าและการบริการจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจด้านเครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคภายในครัวเรือน ทำให้บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดการส่งสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าเพื่อให้สินค้าที่ส่งถึงลูกค้านั้นตรงตามข้อกำหนดที่ลูกค้ากำหนดไว้ โดยอาศัยหลักการการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ก่อนการส่งมอบสินค้าในแต่ละวันผนวกกับการเพิ่มขึ้นตอนในการตรวจมอบสินค้าก่อนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าการศึกษาปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าของ บริษัทอินเตอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การปรับเปลี่ยนขึ้นตอนการทำงานในกระบวนการก่อนการส่งมอบสินค้าเป็นผลให้การทำงานในแผนกต่างๆที่เกี่ยวจ้องกับการส่งมอบสินค้ามีความรวดเร็วและสามรถลดขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนลงด้วยการประสานงานกันภายในแผนก เพื่อให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นสามารถพิจารณาได้จากการเพิ่มขึ้นของอัตราร้อยละของความพึ่งพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งมอบสินค้า ซึ่งได้ข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปยังลูกค้าจำนวน 50 รายและได้รับการตอบกลับ 45 ราย การสำรวจด้วยแบบสอบถามก่อนและหลังการแก้ไขปัญหา พบว่าก่อนการแก้ไขปัญหา การส่งสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ มีระดับความรู้สึกไม่พอใจสูงและถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ แต่หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการเพิ่มกระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งมอบ และได้ทำการสำรวจอีกครั้งด้วยแบบสอบถามเดิม ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2549 พบว่าลูกค้ามีความรู้สึกพอใจเพิ่มมากขึ้นในด้านการบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าส่งการเพิ่มกระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งมอบสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องก่ีที่สินค้าถูกตีกลับจากทางลูกค้าเนื่องจากการที่สินค้าบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐาน เมื่อสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าเกิดพบว่ามีความบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการและถูกตีกลับมายังบริษัททำให้กลับมาคัดและนำส่งกลับมาอีกครั้ง ปัญหานี้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในด้านการส่งสินค้าไม่ทันกับความต้องการของลูกค้ารวมถึงลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัท ผู้ทำวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลการส่งสินค้าและการตีกลับของสินค้าในช่วงเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นช่วงก่อนทำการแก้ไขปัญหา พบว่า มีการส่งสินค้า 700 ครั้งและสินค้าที่ถูกตีกลับมาเป็นจำนวนถึง 374 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ53.42 และเมื่อทำการเพิ่มกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง และเก็บข้อมูลการตีกลับของสินค้ามีจำนวนเท่ากัน ของการส่งสินค้าช่วงเดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคน 2549 พบว่า การถูกตีกลับของสินค้ามีจำนวนลดลง เป็นจำนวน 3 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 0.42 ลดลงร้อยละ 53.00จากแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้ง 2 แนวทางนั้น จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการส่งมอบสินค้าร่วมกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนทำการส่งมอบสินค้าควบคู่กันไป จึงจะทำให้การแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผลอย่าง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานทั้ง 2 กระบวนการ ทำให้การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาการตีกลับสินค้าที่ส่งไปให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจกับทางบริษัทด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการ
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/454
ISSN: 1906-1625
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:EN: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1354fulltext.pdf266.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 10

12
checked on Jul 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.