Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4284
Title: การจัดการเนื้อหาและการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย
Other Titles: Content management and marketing communication via Facebook Liveof digital television stations in Thailand
Authors: สุณิสา สังข์วงค์ 
Keywords: การจัดการเนื้อหา;การสื่อสารการตลาด;สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล;ทีวีดิจิทัล;Content management;Marketing communication;Digital television stations;Facebook Live;Facebook
Issue Date: 2562
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Abstract: 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 2) ศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 3) ศึกษาการสร้าง Engagement ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบบันทึก ข้อมูล (Coding Form) การจัดการเนื้อหาและการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย จำนวน 24 สถานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 (2) แนวคำถามสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการ จำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านโซเชียลมีเดีย จำนวน 6 คน และผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกร จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน จาก 11 สถานี โทรทัศน์ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แล้วนำมาประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูลในการวิเคราะห์ Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยและบทสัมภาษณ์เชิงลึกมาประมวลรวมกันและวิเคราะห์เนื้อหาตามเค้าโครงการนำเสนอ โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและนโยบายที่กำหนดขึ้นโดยส่วนงานที่รับผิดชอบด้านโซเชียลมีเดีย ซึ่งสถานีโทรทัศน์ที่มีสัดส่วนการนำเสนอรายการผ่าน Facebook Live ต่อวัน มากที่สุด ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง TNN 24 รวมทุกประเภทรายการ คิดเป็น 69.16% โดยประเภทรายการที่มีการนำเสนอผ่าน Facebook Live มากที่สุด คือ รายการข่าว ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV ความยาว 12.55 ชั่วโมงต่อวัน ปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ Facebook Live ในการนำมาต่อยอดนำเสนอเป็นรายการออนไลน์เพื่อสร้างยอดวิวและสร้างรายได้ 2. การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทการประชาสัมพันธ์มาใช้มากที่สุด รองลงมา คือ การโฆษณาตราสินค้าหรือสินค้าในรายการโทรทัศน์ และการวางสินค้าบนโต๊ะผู้ประกาศข่าว การส่งเสริมการตลาดโดยผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรแนะนำสินค้า และการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยให้ผู้ชมร่วมสนุกรับของรางวัล และมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อกำหนดราคาในการนำเสนอรายการผ่าน Facebook Live เป็นแพ็คเกจเพื่อให้องค์กร หน่วยงาน และผู้ผลิตสินค้าได้จัดซื้อตามขนาดและความต้องการ 3. การสร้างพันธสัมพันธ์ (Engagement) ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ใช้วิธีการสร้างพันธสัมพันธ์ด้วยการให้ผู้ชมกดไลก์ (Like) กดแชร์ (Share) และ แสดงความคิดเห็น (Comment) ผ่านทาง Facebook Live เพื่อรับของรางวัลหรือร่วมสนุกชิงรางวัล ทั้งผ่านการจัดกิจกรรมและการแสดงคอนเสิร์ต

The objectives of this research were to study: 1) study the management of the Facebook Live content of TV stations Digital systems in Thailand 2) Study the marketing communication via Facebook Live of digital TV stations in Thailand 3) Study the creation of engagement of digital television stations in Thailand. Is a qualitative research (qualitative research) using tools to collect data, namely (1) data recording form (Coding Form), content management and marketing communication via Facebook Live of 24 digital TV stations in Thailand during the day 1 November - 31 December 2018 (2) Questions for interviewing 12 executives or directors, 6 social media officers and announcers News or ceremonies of 8 people, a total of 26 people from 11 television stations, collecting data from in-depth interviews and then processing the data obtained from the data recording form for Facebook Live analysis of digital television stations. In Thailand and in-depth interviews to collect and analyze the content according to the project presentation using descriptive statistics, frequency distribution and percentage (Percentage) Then presented as a table composition Which the research found 1. Facebook Live content management of digital TV stations in Thailand divided into 2 types, which are written policies and policies established by the division responsible for Social media Which TV stations that have the highest proportion of Facebook Live shows per day are TNN 24 TV stations, including all types of programs, representing 69.16%. 12.55 hours TV per day. Currently, most TV stations focus on Facebook Live to bring online presentations to create View and Make Money2. Marketing communication via Facebook Live of digital TV stations in Thailand TV stations use the most public relations tools for marketing communication, followed by advertising of brands or products in television programs. And placing products on the announcer's table Marketing promotion by news announcer or product introduction host And marketing activities by allowing viewers to participate in receiving prizes And the use of marketing mix to determine the price of the program offered via Facebook Live as a package for organizations, agencies and manufacturers to purchase according to the size and needs 3. Engagement of digital TV stations in Thailand TV stations use methods to build relationships by allowing viewers to like, click, share, and comment (Comment) via Facebook Live to receive prizes or participate in prizes. Both through events and concerts
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4284
Subject(s): การตลาด
การสื่อสารทางการตลาด
เฟซบุ๊ค
การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล
สถานีโทรทัศน์ -- ไทย
โทรทัศน์ดิจิทัล
การวิเคราะห์เนื้อหา
Resource type: Thesis
Language: tha
Physical location: University of the Thai Chamber of Commerce. UTCC Central Library
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat
311063 .pdf5.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

111
Last Week
3
Last month
7
checked on Aug 12, 2022

Download(s)

170
checked on Aug 12, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.