Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/423
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKulwanitchaiyanan, Piyaphak
dc.contributor.otherUniversity of the Thai Chamber of Commerce. Graduate School
dc.date.accessioned2018-09-13T09:55:42Z-
dc.date.available2018-09-13T09:55:42Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPiyaphak Kulwanitchaiyanan (2011) A Study of Competitive Strategies of Debsirin Co., Ltd..
dc.identifier.urihttps://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/423-
dc.description.abstractเนื่องด้วยปัจจุบันนั้นธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสถานีบริการน้ามันนั้นมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากมีผู้ลงทุนมากมายที่มองเห็นแนวทางทางธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทเทพศิรินทร์ จำกัด ซึ่งทำให้ธุรกิจทางด้านนี้มีคู่แข่งรายใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลา ธุรกิจมีการเปิดกว้างที่มากขึ้นผู้บริโภคจึงมีช่องทางเลือกที่มากขึ้นบวกกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีส่วนในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนที่ส่งผลต่อรายได้ขององค์กรทั้งสิ้นการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของบริษัทเทพศิรินทร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงขององค์กร2. เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันขององค์กรเพื่อการอยู่รอดในอนาคตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ขององค์กร สามารถสรุปได้ว่าจากข้อมูลทุติยภูมิทาให้ทราบถึงธุรกิจในกรณีแบบนี้จะมีการบริการเป็นหลัก สถานที่ที่สะอาดเรียบร้อย มีการบริการเสริมต่างๆที่ครบวงจรเพื่อสนับสนุนการใช้บริการของลูกค้า และต้องสามารถเป็นที่พักผ่อนพักรถที่มีเพียงพอรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ส่วนข้อมูลปฐมภูมิทำให้ทราบถึงความบกพร่องต่างๆของตนเองภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ยังไม่เป็นระเบียบอย่างที่ควรจะเป็น รวมไปถึงสถานที่ยังไม่ได้รองรับการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและการสัมภาษณ์จากพนักงานขายได้ให้ข้อมูลในอีกแง่มุม เป็นแง่มุมของพนักงานที่อาจจะไม่เหมือนทางด้านของผู้บริหาร ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจานวน 100 รายยังพบได้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าในบางข้อยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ทางผู้บริหารนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้ จากข้อมูลที่ได้ดังกล่าวจึงได้นามากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาข้อบกพร่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการบริการการจัดอบรมให้แก่พนักงาน มีการสนับสนุนพนักงานที่ทำงานอย่างขยันและสม่าเสมอ การจัดสถานที่สาหรับให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ครบวงจรในที่เดียว การสนับสนุนพนักงานด้านต่างๆ การจัดการต่างๆให้เป็นระเบียบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การบริหารงานจะต้องมีความเข้มแข็งและชัดเจนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรือการผลักดันให้เกิดการสนับสนุนต่างๆที่จะทำให้พนักงานนั้นมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งที่จะให้ให้องค์กรนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสู่ความเป็นหนึ่งทางด้านการให้บริการต่างๆ และยังมีการจัดทำโปรโมชั่นการสนับสนุนการขายต่างๆ โดยนำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญ หาเพื่อเป็นตัวช่วยให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ กลยุทธ์การบูรณาการในแนวนอน (Horizontal integration) เป็นการขยายขนาดของกิจการเพื่อเพิ่มยอดขายและการให้บริการอันจะเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งที่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกัน ใช้การเจาะตลาด (Market Penetration)การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ ในการศึกษาของครั้งต่อไปควรมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้ที่เพียงพอต่อการตรวจสอบถึงการทราบกลุ่มลูกค้าหลักขององค์กรได้ การทำธุรกิจต่างๆผู้บริหารนั้นสมควรที่จะให้แสดงให้เห็นว่าพนักงานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและควรสร้างและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านการบริการ และมาตรฐานการทำงานให้เร็วที่สุด
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniversity of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
dc.publisherUniversity of the Thai Chamber of Commerce
dc.rightsThis work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.otherGeneral Management
dc.titleA Study of Competitive Strategies of Debsirin Co., Ltd.
dc.typeThesis
dcterms.accessRightspublic
dc.rights.holderUniversity of the Thai Chamber of Commerce
thesis.degree.departmentSchool of Business
thesis.degree.grantorUniversity of the Thai Chamber of Commerce
thesis.degree.levelmasters
utcc.eprintid132
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
132abstract.pdf270.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
132fulltext.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
132summary.pdf249.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.