Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/423
Title: A Study of Competitive Strategies of Debsirin Co., Ltd.
Authors: Kulwanitchaiyanan, Piyaphak 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Piyaphak Kulwanitchaiyanan (2011) A Study of Competitive Strategies of Debsirin Co., Ltd..
Abstract: เนื่องด้วยปัจจุบันนั้นธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสถานีบริการน้ามันนั้นมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากมีผู้ลงทุนมากมายที่มองเห็นแนวทางทางธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทเทพศิรินทร์ จำกัด ซึ่งทำให้ธุรกิจทางด้านนี้มีคู่แข่งรายใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลา ธุรกิจมีการเปิดกว้างที่มากขึ้นผู้บริโภคจึงมีช่องทางเลือกที่มากขึ้นบวกกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีส่วนในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนที่ส่งผลต่อรายได้ขององค์กรทั้งสิ้นการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของบริษัทเทพศิรินทร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงขององค์กร2. เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันขององค์กรเพื่อการอยู่รอดในอนาคตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ขององค์กร สามารถสรุปได้ว่าจากข้อมูลทุติยภูมิทาให้ทราบถึงธุรกิจในกรณีแบบนี้จะมีการบริการเป็นหลัก สถานที่ที่สะอาดเรียบร้อย มีการบริการเสริมต่างๆที่ครบวงจรเพื่อสนับสนุนการใช้บริการของลูกค้า และต้องสามารถเป็นที่พักผ่อนพักรถที่มีเพียงพอรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ส่วนข้อมูลปฐมภูมิทำให้ทราบถึงความบกพร่องต่างๆของตนเองภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ยังไม่เป็นระเบียบอย่างที่ควรจะเป็น รวมไปถึงสถานที่ยังไม่ได้รองรับการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและการสัมภาษณ์จากพนักงานขายได้ให้ข้อมูลในอีกแง่มุม เป็นแง่มุมของพนักงานที่อาจจะไม่เหมือนทางด้านของผู้บริหาร ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจานวน 100 รายยังพบได้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าในบางข้อยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ทางผู้บริหารนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้ จากข้อมูลที่ได้ดังกล่าวจึงได้นามากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาข้อบกพร่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการบริการการจัดอบรมให้แก่พนักงาน มีการสนับสนุนพนักงานที่ทำงานอย่างขยันและสม่าเสมอ การจัดสถานที่สาหรับให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ครบวงจรในที่เดียว การสนับสนุนพนักงานด้านต่างๆ การจัดการต่างๆให้เป็นระเบียบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การบริหารงานจะต้องมีความเข้มแข็งและชัดเจนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรือการผลักดันให้เกิดการสนับสนุนต่างๆที่จะทำให้พนักงานนั้นมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งที่จะให้ให้องค์กรนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสู่ความเป็นหนึ่งทางด้านการให้บริการต่างๆ และยังมีการจัดทำโปรโมชั่นการสนับสนุนการขายต่างๆ โดยนำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญ หาเพื่อเป็นตัวช่วยให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ กลยุทธ์การบูรณาการในแนวนอน (Horizontal integration) เป็นการขยายขนาดของกิจการเพื่อเพิ่มยอดขายและการให้บริการอันจะเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งที่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกัน ใช้การเจาะตลาด (Market Penetration)การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ ในการศึกษาของครั้งต่อไปควรมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้ที่เพียงพอต่อการตรวจสอบถึงการทราบกลุ่มลูกค้าหลักขององค์กรได้ การทำธุรกิจต่างๆผู้บริหารนั้นสมควรที่จะให้แสดงให้เห็นว่าพนักงานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและควรสร้างและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านการบริการ และมาตรฐานการทำงานให้เร็วที่สุด
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/423
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
132abstract.pdf270.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
132fulltext.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
132summary.pdf249.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.