Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/411
Title: A Study of the Problem of Resignation and Strategy Formulation of the Globlex Securities Co.,Ltd.
Authors: Nammichaitapinyo, Rudsunsinee 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Rudsunsinee Nammichaitapinyo (2011) A Study of the Problem of Resignation and Strategy Formulation of the Globlex Securities Co.,Ltd..
Abstract: การศึกษาเรื่องปัญหาการลาออกและกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กจำกัด สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม ต้องค้นหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ เพื่อให้องค์กรได้เปรียบเพื่อความอยู่รอด และได้ผลตอบแทนที่พึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเบื้องหลังที่มาของความสำเร็จเหล่านี้ก็มาจากแนวความคิดร่วมกันของคนในองค์กรการที่องค์กรมีแนวคิด มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็ต้องเริ่มจากคนในองค์กรมรแนวคิดมีส่วนร่วมในค่านิยมเดียวกัน หากคนในองค์กรไม่มีส่วนร่วมค่านิยมหรือมีแนวคิดเดียวกันแล้วจะนำพาองค์กรขาดศักยภาพในการดำเนินงานและขาดศักยภาพในการแข่งขันในการบริหารงานที่องค์กรทั่วไปควรเน้นให้ความสำคัญ คือทรัพยากรทางการบริหารองค์กรซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานขององค์กร ประกอบไปด้วย คน(Man)เงิน (Money) การจัดการหรือวิธีดำเนินงาน (Management) และวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินงาน (Materials)ปัจจัยพื้นฐานหรือทรัพยากรเหล่านี้จะเห็นได้ว่า คน (Man)เป็นหนึ่งในทรัพยากรในการบริหารงานที่องค์กรควรให้ความสำคัญคนหรือทรัพยากรบุคคลที่องค์กรต้องให้ความใส่ใจให้ความสำคัญเนื่องจากทรัพยากรบุคคลจะก่อให้องค์กรเกิดปัญหาหรือว่าจะนำพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดได้นั้น ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมากน้อยแค่ไหนให้ความใส่ใจอย่างจริงจังและให้ความสำคัญอย่างถูกทิศถูกทางหรือไม่ทรัพยากรบุคคลมีความแตกต่างจากทรัพยากรประเภทอื่นที่สามารถมีแนวคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้สึก มีความสัมพันธ์การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางที่องค์กร กำหนดจำเป็นที่ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้กับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอีกทั้งยังต้องรักษาสภาพทรัพยากรบุคคลไว้เพื่อที่จะสามารถพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการการบริหารองค์กร์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัดก็เช่นกันองค์กรดำเนินธุรกิจทางด้านเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะเน้นพัฒนาบุคคลากรและพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพและมีความสามารถในการสร้างยอดขายให้ถึงเป้าอีกทั้งยังพัฒนาบุคคลากรและองค์กรเพื่อตอบสนองหรือรองรับความต้องการของลูกค้ามีอย่างไม่จำกัด เนื่องจาก บริษัหลักทรัพย์ จะมีรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนั้นเมื่อพนักงานเข้ามาสู่องค์กรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดแล้วถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทโดยเจ้าหน้าที่การตลาดทุกคนจะมียอดเป้าหมายที่จะต้องทำให้สำเร็จปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด มีพนักงานจำนวน 350 คนจากข้อมูลของแผนทรัพยากรบุคคลพบว่า ภายในปี 2551 – 2554มีอัตราการลาออกของพนักงานเป็นอย่างมากจากการศึกษาพบว่ากลุ่มพนักงานลาออกไปแล้วมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับต่ำจนถึงปานกลางแต่ความพึงพอใจในส่วนกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรอยู่ในระดับต่ำ มีจำนวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 70 ความพึงพอใจในด้านพนักงานอยู่ในระดับต่ำมีจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ60 ความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารอยู่ในระดับต่ำมีจำนวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 75ความพึงพอใจในค่านิยมร่วมกันของคนในองค์กรอยู่ในระดับต่ำ 12 คนคิดเป็นร้อยละ 60ในขณะที่กลุ่มพนักงานปัจจุบันมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงในทุกด้านผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์สาเหตุพร้อมนำแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการเสนอกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้พนักงานและลูกค้า พัฒนาศักยภาพความรู้ในสินค้าใหม่และขยายฐานพนักงาน องค์กรจะได้รับความพึงพอใจมากขึ้นจากพนักงานและลูกค้ามุมมองที่มีต่อองค์กรจะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลใส่ใจทำให้พนักงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรและเป็นแหล่งความรู้ที่องค์กรมีความชำนาญกว่าคู่แข่ง ทำให้พนักงานมีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้องค์กรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากขึ้น ทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/411
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129abstract.pdf165.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
129fulltext.pdf813.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
129summary.pdf314.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 10

2
checked on Oct 8, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.