School of Business (BA) : [211] Community home page

Logo

เรียนบริหารธุรกิจแนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักธุรกิจ

ความฝันของคนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และนักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ จึงเป็นคณะยอดนิยมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่สร้างเจ้าของกิจการชั้นนำมาแล้วมากมาย ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ให้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบนักธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Browse

Collections in this community

BA: Conference Papers [199]    

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

BA: Journal Articles [0]    

บทความวารสาร

BA: Research Reports [12]    

รายงานการวิจัย