Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/3206
Title: การวางแผนและนโยบายธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท เอ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล คาร์โก้ จำกัด
Authors: ประคุณศรี วิเชียร 
ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
Issue Date: 2008
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: ประคุณศรี วิเชียร, ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ (2008) การวางแผนและนโยบายธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท เอ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล คาร์โก้ จำกัด.
Journal: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers" 
Conference: The 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008 
Abstract: จากการเติบโตอย่างเนื่องในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการส่งออก และการนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ทำให้มีผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนขนส่งสินค้ามีอัตราการเติบโตของธุรกิจมากขึ้นเป็นลำดับ ธุรกิจ นี้เป็นธุรกิจที่สามารถเห็นผลกำไรชัดเจน ตราบเท่าที่มีทุกประเทศทั่วโลกมีการทำการค้าระหว่างประเทศ ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกมีความต้องการหาตลาดใหม่ รักษาตลาดเดิมจำนวนในการผลิตสินค้ามีมากขึ้น ดังนั้น ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นผู้สนใจ และอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จึงมีความคิด ในการนำผลประกอบการของบริษัท ที่มีการเติบโตและการสร้างผลกำไรส่งผลให้มีกำไรสะสมมากเพียงพอต่อการขยายกิจการ มาศึกษาถึงการดำเนินงาน กระบวนการบริการงาน ความสามารถขององค์กรจากทรัพยากรหลัก กล่าวคือ ทุน คน เครื่องมือและอุปกรณ์ และองค์ความรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและขยายตัว เพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/3206
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:BA: Conference Papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5393fulltext.pdf456.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

5
checked on Jul 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.