School of Accountancy (AC) : [60] Community home page

Logo

เรียนบัญชีแนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักบัญชีตัวจริง

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Browse

Collections in this community

AC: Conference Papers [53]    

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

AC: Journal Articles [0]    

บทความวารสาร

AC: Research Reports [7]    

รายงานการวิจัย