Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/209
Title: A Study of the Problems and Strategies in Enhancing the Performance of Saard Karnchang Ltd., Part. in Lopburi Province
Authors: Phengchun, Jiraporn 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Jiraporn Phengchun (2011) A Study of the Problems and Strategies in Enhancing the Performance of Saard Karnchang Ltd., Part. in Lopburi Province.
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดการช่าง ลพบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริงของผลประกอบการที่ลดลงว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 2.) เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลดลงหรือหมดไปจากองค์กร 3.) เพื่อทำการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการจัดการและการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มลูกค้าห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดการช่าง ลพบุรี รวมทั้งสิ้น 40 คน การเก็บข้อมูลทำโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือกระจายไปตามลูกค้าต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นค่าสถิติเชิงบรรยาย ส่วนในขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และการใช้แบบสัมภาษณ์ในการสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง 5 คนและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดสอาดการช่าง ลพบุรี 1 คนและนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาทำการวิเคราะห์โดยอาศัยเครื่องมือทางการจัดการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร(SWOT Analysis) และนำมาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ โดยอาศัยการวิเคราะห์TOWS Matrix ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดการช่าง ลพบุรี ไม่พบปัญหาที่มีผลต่อผลประกอบการที่ลดลง แต่ข้อมูลที่ได้นั้นสามารถนำมาใช้เพื่อทำการสร้างกลยุทธ์ทางการจัดการที่เหมาะสมให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดการช่าง ลพบุรี กลยุทธ์ที่ห้างหุ้นส่วนฯนำมาใช้ คือกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การเจริญเติบโตที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ เพราะผู้บริหารมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านเหล็กและสเตนเลสมากว่า 20 ปี จึงทำให้เกิดการยอมรับจากลูกค้าและคู่ค้า และทำการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าให้มีความทั่วถึง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงกลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น มีการลงทุนในการใช้กลยุทธ์น้อยกว่ากลยุทธ์อื่น กลยุทธ์นี้นอกจากช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้แล้ว ยังสามารถช่วยสร้างกำไรให้แก่ห้างหุ้นส่วนฯ และช่วยป้องกันการเข้ามาของธุรกิจได้ดีกลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและดูแลทำความสะอาด มีส่วนช่วยให้เกิดการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการและช่วยลดต้นทุนที่จะเกิดต่อความเสียหายในสินค้า และเมื่อนำมาใช้ร่วมกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการบริหารคุณภาพ(5 ส.) ยิ่งเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้มีเข้มแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพื่อให้เกิดการจูงใจลูกค้า บริษัทและบุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมงานและใช้บริการกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดการช่าง ลพบุรี
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/209
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108abstract.pdf142.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
108fulltext.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
108summary.pdf211.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.