Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/195
Title: ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – กรณีศึกษาโครงการของคอนโดมีเนียม บริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Authors: Chaicharus, Pongporn 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Pongporn Chaicharus (2011) ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – กรณีศึกษาโครงการของคอนโดมีเนียม บริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - กรณีศึกษา โครงการของคอนโดมีเนียม บริษัทเอเชียนพร็อพ เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดขององค์กรทั้งระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันจุดแข็ง / จุดอ่อนขององค์กร ปัจจัยด้านการตลาด และสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร คือ คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค และเศรษฐกิจ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความต้องการในการเลือกซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโด (AP) ของผู้บริโภค ในเขตกทม.ระเบียบวิธีการศึกษา โดยใช้วิธีศึกษาทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผสมผสานกัน ซึ่งทำการศึกษาทั้ง ข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionaire) จากการสัมภาษณ์จากลูกค้า และจากการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย พบว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรค คือ ผลกำไรจากปี 2554 ที่ลดลงจากปี 2553 มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มมากขึ้น และยอดรับรู้รายได้ของประเภทคอนโดมีเนียมในปี 2554 ที่ลดลงจากปี 2553 ทำให้บริษัทต้องวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ และสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังทำการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบ รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในแต่ละลำดับขั้น คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) เลือกใช้ กลยุทธ์การเติบโต(Growth Strategy) ซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นการเติบโตขององค์กร และตราสินค้าโดยการขยายหรือเพิ่มโครงการต่างๆไปยังพื้นที่กลุ่มตลาดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน รวมถึงการมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย กลยุทธ์ระดับธุรกิจ(Business Level Strategy) เลือกใช้กลยุทธ์เร่งรุกบุกเร็ว (Aggressive) ด้วยการศึกษาและเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกับการร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับธุรกิจ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติม และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Level Strategy) นั้นในส่วนของการวางกลยุทธ์การตลาด ขอเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ซึ่งสามารถกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละส่วนประสมทางการตลาดได้ ซึ่งจากที่กล่าวมานั้น การกำหนดกลยุทธ์ทั้งหมดนี้มุ่งหวังจะสร้าง Value Added ให้กับลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงที่สุดอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้าเกิด Brand Experience และ Brand Loyalty กับทางองค์กร
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/195
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1059abstract.pdf40.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1059fulltext.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1059summary.pdf307.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.