Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/190
Title: การจัดการกลยุทธ์และกลยุธ์การตลาดเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในตลาดอาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา บริษัทเอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
Authors: Klacharoensombat, Jeeranan 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Jeeranan Klacharoensombat (2011) การจัดการกลยุทธ์และกลยุธ์การตลาดเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในตลาดอาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา บริษัทเอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การจัดการกลยุทธ์และกลยุธ์การตลาดเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในตลาดอาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา บริษัทเอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)นี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการยืนยันปัญหา , สาเหตุ , ปัจจัยสภาพแวดล้อม 2. เพื่อเสนอแนะแนวทาง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และการสร้างความเป็นผู้นำในตลาดอาหารแช่แข็งทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่าง โดยการเก็บแบบสอบถามจากลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ราย และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis, Five Force, PEST Analysis, TOWS Matrix จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ ได้ดังนี้ คือ 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร เน้นกลยุทธ์การเจริญเติบโต เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งลูกค้ามีความหลากหลายและมีการใช้ชีวิตรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากบริษัทจะทำการแข่งขันจึงต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายแก่องค์กร 2.กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ เน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมากที่สุด เพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงต้องปรับตัวเข้าหาผู้บริโภค โดยพยามให้ตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด และต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และเกิดการเลียนแบบยาก เช่น การสร้างความแตกต่างด้านกระบวนการผลิตใช้เทคโนยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต เป็นต้น 3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ทางด้านการตลาด เน้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ อาหารแช่แข็งยี่ห้อ “เอสแอนด์พี” บริษัท ฯ จะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารทางการตลาดเพื่อเป็นการสร้างตราสินค้า และการทดลองใช้สินค้าให้มากขึ้น รวมไปจนถึงการเพิ่มฐานลูกค้าเดิมให้บริโภคในปริมาณมากยิ่งขึ้นซึ่งการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแนวทางขององค์กรจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/190
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1053abstract.pdf150.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1053fulltext.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1053summary.pdf400.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.