Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/189
Title: พฤติกรรมการยกเลิกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Authors: Satamegha, Amphika 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Amphika Satamegha (2011) พฤติกรรมการยกเลิกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง พฤติกรรมการยกเลิกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เนื่องด้วยธุรกิจอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจำเป็นที่ต้องศึกษาถึงปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ1. เพื่อยืนยันปัญหาและสาเหตุที่ลูกค้าที่ยกเลิกใช้บริการโทรศัพท์เคลี่อนที่ระบบเติมเงิน2. เพื่อการรักษาความเป็นผู้นำในตลาด รักษาลูกค้าเก่า และป้องกันหรือลดไม่ให้ลูกค้ายกเลิกออกจากระบบมากขึ้น3. เพื่อวิเคราะห์และนำกลยุทธ์การตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ไปวางแผนให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยค้นว้า คือ การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Collection of Secondary Data) โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลของบริษัทและรายละเอียดต่างๆ และการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ(Collection of Primary Data) โดยทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท พนักงานบริษัท และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่ยกเลิกใช้บริการแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีดังนี้กลยุทธ์ระดับองค์กร เน้นกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product developmentstrategy) เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงควรปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นการเติบโตไปพร้อมๆกับอุตสาหกรรมเพื่อยังคงรักษา Market shareให้เป็นผู้นำกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เน้นกลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เนื่องจากการบริการต่างๆของบริษัทที่มอบแก่ลูกค้าลดลง ควรเพิ่มบริการสิทธิพิเศษต่างๆมากขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นการสร้างความแตกต่างในด้านบริการ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและตอบรับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้าและตรงตามความต้องการของลูกค้ากลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เน้นกลยุทธ์ผสมผสานกันกลยุทธ์ที่อยู่ในส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) ซึ่งจะช่วยทำให้การบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความภักดีต่อตราสินค้าให้สูงขึ้น ทำให้บริษัทสามารถมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงที่สุด
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/189
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1052abstract.pdf117.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1052fulltext.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1052summary.pdf191.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 5

9
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.