Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/185
Title: ความพึงพอใจของผู้บริโภคกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจบริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร :กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด
Authors: Sopondirekrat, Suthida 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Suthida Sopondirekrat (2011) ความพึงพอใจของผู้บริโภคกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจบริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร :กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด.
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคกลยุทธ์ การตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจบริการทางการเงิน ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาเพื่อยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข 2) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า เพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม 3) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกำหนดกลยุทธ์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน พบว่า 1) สรุปผลจากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 129 คน ร้อยละ 64.50 อายุประมาณ 21-30 ปี จำนวน 102 คน ร้อยละ 51ระดับการศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรี จำนวน 127 คน ร้อยละ 63.5เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 56 คน ร้อยละ 28 มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,001 – 20,000บาทต่อเดือน จำนวน 113 คน ร้อยละ 56.5 ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 82 คน ร้อยละ 41 2) สรุปผลจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคลูกค้าใช้บริการ 1-3 ครั้งต่อเดือน จำนวน 149 คน ร้อยละ 74.5 นิยมใช้ช่องทางผ่านตู้ATM จำนวน 98 คน ร้อยละ 49 ประเภทที่ใช้บริการ คือ ฝากเงินและถอนเงิน จำนวน 152 คน ร้อยละ 49 ช่วงเวลาที่รับบริการ 12.01-16.00 น. จำนวน 129 คน ร้อยละ 64.5 และลูกค้าใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ เป็นอันดับที่ 1 จำนวน 147 ร้อยละ 26.39 ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นอันดับที่ 2 จำนวน 127 คน ร้อยละ 22.8 และ ธนาคารกสิกรไทย เป็นอันดับที่ 3 จำนวน 109 คน ร้อยละ19.57 3) สรุปจากการศึกษาด้านความพึงพอใจ ด้านราคา และ ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นด้านที่ธนาคารกรุงเทพนั้น ควรจะปรับปรุงแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรก เป็นเพราะจุดที่ด้อยกว่าคู่แข่ง จึงควรออกกลยุทธ์ทางด้านราคา และ ด้านส่งเสริมการตลาด 4) สรุปกลยุทธ์ระดับองค์กร-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth strategies) -กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานาน และเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่ายในต่างประเทศ ประกอบกับ การควบคุมเงินของภาครัฐ ส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนภายในระบบธนาคารมากยิ่งขึ้น และ นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 5) สรุปกลยุทธ์ระดับธุรกิจ-หน่วยธุรกิจสายลูกค้าบุคคล คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่มีฐานลูกค้าบุคคลที่มั่นคงและกว้างขวางที่สุด และธนาคารยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นความสำคัญของการออมเงินมากยิ่งขึ้น 6) สรุปกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์-บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บัวหลวง ไอแบงค์กิ้ง คือ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง และมีการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานธนาคารทางอินเตอร์เน็ต เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และธนาคารยังมีการเร่งระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีความต้องการระดมทุนเพื่อรองรับสินเชื่อที่คาดว่าจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/185
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1049abstract.pdf109.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1049fulltext.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1049summary.pdf164.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.