Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/178
Title: ปัจจัยด้านการตลาด กลยุทธ์การตลาด และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจขนส่งระบบรางในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Authors: Koosuwan, Nutsu 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Nutsu Koosuwan (2011) ปัจจัยด้านการตลาด กลยุทธ์การตลาด และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจขนส่งระบบรางในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเรื่อง ปัจจัยด้านการตลาด กลยุทธ์การตลาด และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจขนส่งระบบรางในเขต กทม. - กรณีศึกษา บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ 1. เพื่อยืนยันปัญหาว่าปัจจัยการตลาดนั้น มีผลต่อการเพิ่มผลประกอบการของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการเพิ่มผลประกอบการของบริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3. เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการเพิ่มผลประกอบการ 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และนำมาใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ศึกษาโดยออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจขนส่งมวลชน(รถไฟฟ้าบีทีเอส) ของบริษัทบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และได้ศึกษาโดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้บริการ พบว่า ปัญหา คือ ระบบการให้บริการของรถไฟฟ้ามีปัญหา เช่น รถไฟฟ้าไม่เพียงในช่วงเวลาเร่งด่วน รถไฟฟ้าขัดข้อง และพนักงานให้บริการไม่ดี เป็นต้น ส่วนการการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) จะเห็นการว่ากลยุทธ์ของบริษัทยังไม่สามารถตอบสนองความพึงใจของลูกค้าในบางเรื่อง เช่นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านบุคลลากร และด้านกระบวนการให้บริการ เป็นต้น จากการสรุปประมวลข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จากการวิเคราะห์ในรูป TOWS ของบทที่ 3 พบว่าบริษัทมีจุดแข็งและมีโอกาส ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้กลยุทธ์ที่ระดับองค์กร กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth strategy) กลยุทธ์การขยายตัวแบบรวมตัว (Integrated growth strategy) โดยที่มีการเพิ่มจำนวนรถไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการบริการจะสามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจเรื่องของจำนวนรถไฟฟ้าได้ และการขยายสาขามากยิ่งขึ้นถ้าทำเลที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้านั้นอยู่ใกล้ สำนักงาน / โรงเรียน / บ้านของลูกค้า ก็จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและหันมาใช้บริการ ซึ่งมีผลทำให้ช่วยขยายฐานลูกค้าให้กับทางบริษัท และทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ กลยุทธ์ผสมกันระหว่างต้นทุนต่ำ และความแตกต่าง (Integrated Cost Leadership and Differentiation) โดยที่มีการลดต้นทุนให้ต่ำลงจนสามารถที่จะไปใช้พัฒนาการบริการให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่ง เพื่อเพิ่มคุณค่า (Value Add) ให้แก่ลูกค้า เช่น นำไปใช้ในการพัฒนาพนักงาน หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นต้น กลยุทธ์ผสมกันระหว่างต้นทุนต่ำ และความแตกต่าง จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy) เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทางบริษัทจึงควรผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์ STP กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (7 P’s) และกลยุทธ์การสื่อสารแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) เข้าด้วยกัน โดยทางบริษัทจะใช้กลยุทธ์ STP เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท และใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (7 P’s) เพื่อลดข้อเสียเปรียบและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบริษัท และใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) เข้ามาช่วยในการทำการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ของทางบริษัท
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/178
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1042abstract.pdf99.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1042fulltext.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1042summary.pdf240.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.