Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/176
Title: ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษาบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)
Authors: Thitiratanasard, Natcha 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Natcha Thitiratanasard (2011) ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษาบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ 2) ศึกษาความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 3) กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับปัญหาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)ระเบียบวิธีการศึกษา โดยทาการศึกษาข้อมูลในส่วนที่เป็น ข้อมูลทุติยภูมิ (SecondaryData) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (Depth Interview) ผู้บริหารของบริษัทฯ และลูกค้า และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มพนักงาน และลูกค้าผลการศึกษาพบว่า จากสภาพปัญหาของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) มีอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากาไรที่ลดลง ผนวกกับธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีโครงสร้างรายได้มากที่สุดในองค์กร ก็ยังประสบปัญหาอัตรากาไรลดลงอย่างต่อเนื่อง และการเข้าชมภาพยนตร์ในช่วงวันธรรมดาและช่วงรอบดึก มีอัตราการเข้าชมค่อยข้างน้อย ซึ่งหากบริษัทยังไม่ดาเนินการปรับ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวในด้านสภาพคล่องทางการเงิน และสูญเสียส่วนแบ่งตลาดได้โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในแต่ละลำดับขั้น กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ การเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโต Growth Strategy เพราะจากการที่องค์กรเป็นผู้นำตลาดธุรกิจบันเทิง การที่จะหยุดนิ่งนั้นจึงไม่ใช่วิสัยที่ผู้นาตลาดควรทำเพราะอาจกระทบต่อการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนความเชื่อมั่นของลูกค้า การสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะนามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็นผลทำให้กาไรสูงขึ้นอีกด้วยกลยุทธ์ระดับ ธุรกิจโรงภาพยนตร์เมเจอร์ คือ การเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Differentiation Strategy) เน้นสร้างความแตกต่าง ของคุณภาพโรงภาพยนตร์และการบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราทันสมัยของสถานที่ภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร์กลยุทธ์ระดับหน้าที่การตลาด คือ ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าอยู่แล้วให้เกิดการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังผสมผสานกลยุทธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CustomerRelationship Management : CRM) การกำหนดกลยุทธ์ทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างValue Added ให้กับลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้าเกิด Brand Experience และ Brand Loyalty
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/176
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1040abstract.pdf90.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1040fulltext.pdf979.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1040summary.pdf281.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.