Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/172
Title: การศึกษาปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาดในธุรกิจผลิตจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กรณีศึกษา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด : ผงซักฟอกเปา
Authors: Paireepairit, Isranan 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Isranan Paireepairit (2011) การศึกษาปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาดในธุรกิจผลิตจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กรณีศึกษา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด : ผงซักฟอกเปา.
Abstract: 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาดในธุรกิจผลิตจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กรณีศึกษา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด : ผงซักฟอกเปานี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผงซักฟอกและการรักษาฐานผู้บริโภคเดิม และเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผงซักฟอกและรักษาฐานลูกค้าเดิม โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary study) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผงซักฟอก จากเอกสารตำราต่างๆ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทความ เว็บไซต์ รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสารวจโดยการจัดทำแบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผงซักฟอกเปา จำนวน 100 ชุด และได้มาประมวลผลการวิเคราะห์ตามทฤษฎี SWOT, Five forces, PEST และ TOWS ผลของการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหา คือ การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ การแข่งขันทางด้านราคาและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ตนเอง ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น Brand loyalty น้อยลง แนวโน้มอัตราการเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่งตลาดในปี 2553 ลดลง รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่นการผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและรักษาตำแหน่งทางการตลาดเดิมไว้ได้ จากการศึกษาพบว่ามีกลยุทธ์ที่เหมาะสมทั้ง 3 ระดับ มีดังนี้ กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างโดยเน้นเรื่องนวัตกรรมของสินค้าใหม่ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ การผสมผสานกลยุทธ์ STP (Segmentation, Targeting, Positioning) และส่วนผสมทางการตลาด (4Ps)อย่างไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัด คือ ระยะเวลาในการศึกษามีจำกัด การรวบรวมข้อมูลจากคู่แข่งทำได้ยาก และไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากบริษัทได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลบางประเภทบริษัทที่ทำการศึกษาไม่เปิดเผยดังนั้นขั้นตอนการศึกษาครั้งต่อไป ควรทำการศึกษากลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง และมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว และศึกษากลยุทธ์ด้านจิตวิทยาการขายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรและจากลูกค้า พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการศึกษาให้พอเพียงอีกด้วย
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/172
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat
1036abstract.pdf176.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1036summary.pdf269.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

12
Last Week
1
Last month
7
checked on Jun 2, 2020

Download(s)

23
checked on Jun 2, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.