Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/167
Title: การศึกษาปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ตลาดและความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
Authors: Chanpa, Rychuta 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Rychuta Chanpa (2011) การศึกษาปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ตลาดและความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ตลาดและความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร :กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) นี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เอไอเอส ในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกค้าในการใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางดำเนินการศึกษา ทั้งในส่วนของการศึกษาทุติยภูมิ (Secondary Study) โดยทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ หลังจากนั้นทำการศึกษาปฐมภูมิ (Primary Study) โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารในบริษัท การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา (Descriptive Analysis) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลมาประมวลรวมกับข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักการและทฤษฏีต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์รวมทั้งได้มีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล และทำรายงานสรุปผลการวิจัยโดยใช้การ วิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยผลการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านสินค้าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านราคาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ด้านสถานที่และบริการอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลางด้านพฤติกรรมการใช้บริการพบว่าการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบรายเดือน Post Paid (ในเครือข่ายปัจจุบัน)โดยมียอดค่าใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ที่ 500 ถึง 1,000 บาทเป็นลูกค้ามาแล้วมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปในส่วนของจำนวนครั้งที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อวัน โดยส่วนใหญ่ 5-10 ครั้ง/วันจากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมากำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร คือกลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ บริการโทรศัพท์มือถือระบบรายเดือน คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง(Differentiation) ซึ่งเป็นการสร้างความโดดเด่นเป็นพิเศษในตัวสินค้าและบริการให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าแตกต่างจากคู่แข่ง กลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ GSM Advance คือ กลยุทธ์ STP มุ่งเน้นการพัฒนาตลาด (Market Development) ได้เลือกเอาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด (Marketing Strategy) มาใช้เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต โดยการมุ่งเน้นการรักษาสมาชิกและลูกค้าเก่าไว้ โดยใช้กลยุทธ์ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายให้มีความชัดเจน รวมถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุด
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/167
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1030abstract.pdf105.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1030fulltext.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1030summary.pdf267.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.