Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/1619
Title: กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาดในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของสถาบันการเงิน :กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล
Authors: Chewapongpan, Kanchanok 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Kanchanok Chewapongpan (2011) กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาดในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของสถาบันการเงิน :กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล.
Abstract: ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กที5ให้บริการด้านการเงินครอบคลุมธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจทรัพย์สินรอขาย และบริการด้านเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต โดยสัดส่วนรายได้หลักของทางธนาคารมาจากการให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและครบครัน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืนโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาดในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ คือ 1)วิเคราะห์และประเมินคู่แข่งขันของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์คู่แข่งและสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร 2)กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการทำตลาดและสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งเพื่อครองใจลูกค้าและเพิ่มปริมาณยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้มากขึ้นกว่าสภาพปัจจุบัน โดยได้ออกแบบวิจัยเป็นแบบบูรณาการ วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (SecondaryData) ได้มีการเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลบริษัท และรายละเอียดต่างๆ จากเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี ข้อมูลอื5นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตลาดคู่แข่งขัน ข้อมูลจากเวปไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์และรายงานสภาวะตลาดปี 2554- 2555 และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยทำการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระดับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์โดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางธนาคารเกียรตินาคินที่วางไว้ให้เหมาะสมกับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ รวมทั้ง สัมภาษณ์ลูกค้าและคู่ค้าที่เลือกใช้บริการกับทางธนาคารเกียรตินาคิน โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนั้นนำข้อมูลทั้งสองนำมาทำการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนกรจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management Process) ในการสรุปประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อสรุปประมวลผลกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับหน้าที่ 5 ผลการศึกษา พบว่า 1) กลยุทธ์ระดับองค์กรที่เลือก คือ กลยุทธ์การเติบโต โดยอาศัยจุดแข็งของธนาคารเกียรตินาคินที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ เพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดเดิมไว้และขยายตลาดให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน 2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เลือก คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดยอาศัยจุดแข็งของทางธนาคารที่มีสายบังคับบัญชาสั้น เพื่อสร้างความแตกต่างในบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจรและสร้างการบริการที่หลากหลายและครบวงจรแบบ One stop Serviceเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในบริการ 3)กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการที่เลือก คือ กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด คือเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากที่สุด รวมทั้งใช้ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าให้มีความภักดีกับทางธนาคารเกียรตินาคิน
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1619
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331abstract.pdf54.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
331fulltext.pdf4.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
331summary.pdf167.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.