Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/160
Title: ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ กรณีศึกษา : บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
Authors: Poomduang, Thippiroon 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Thippiroon Poomduang (2011) ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ กรณีศึกษา : บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ กรณีศึกษา : บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัญหาของบริษัทคือ การดำเนินงานมีผลกำไรในปี2553ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี2552และปี2551โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งศึกษายืนยันปัญ หาที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)2. เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้รวมถึงเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)3. เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในเพิ่มและรักษาฐานลูกค้าให้กับบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)โดยได้ทำการแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น2ส่วน คือ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการ จากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของคู่แข่งขัน และข้อมูลจากเวปไซด์ หนังสือพิมพ์ บทความต่างๆที่เป็นประโยชน์ และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Study) โดยจัดทำแบบสอบถามเรื่อง ทัศนคติของนักเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจมาเที่ยวที่ภูเก็ตแฟนตาซี โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ชุด และทำการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) จำนวน1ท่าน และสัมภาษณ์ตัวแทนจำหน่าย จำนวน10ท่าน โดยกำหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดและได้มาประมวลผลการวิเคราะห์ตามทฤษฎี SWOT, Five forces, PEST และ TOWSผลของการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาคือหนี้สินที่ยังไม่สามารถชำระคืนได้ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองยังส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้เดินทางมาเที่ยวน้อยลง รวมถึงลูกค้ารายเดิมที่เคยเดินทางมาเที่ยวแล้วไม่กลับมาเที่ยวอีก เนื่องจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มีน้อย อย่างไรก็ตามพบว่าธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตเนื่องจากความโดดเด่นในด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นเพื่อการเติบโตขององค์กรในการเพิ่มผลกำไรและเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเก่า จากการศึกษาจึงพบแนวทางดังนี้ กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) ด้วยการพัฒนาตลาด (Market development strategy) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือ กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy), กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) และกลยุทธ์การบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)อย่างไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัด คือ ระยะเวลาในการศึกษามีจำกัด การรวบรวมข้อมูลจากคู่แข่งทำได้ยาก และไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากบริษัทได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลบางประเภทบริษัทที่ทำการศึกษาไม่เปิดเผยในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษากลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรคนจำนวนมากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว รวมถึงศึกษากลยุทธ์ด้านจิตวิทยาการขายเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรและจากลูกค้า
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/160
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1021abstract.pdf103.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1021fulltext.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1021summary.pdf155.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.