Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) : [195] Community home page

Logo
ศูนย์พยากรณ์ธุรกิจและเศรษฐกิจ (Center for Economic and Business Forecasting: CEBF) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันการณ์

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Browse

Collections in this community

CEBF: Conference Papers [0]    

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

CEBF: Journal Articles [0]    

บทความวารสาร

CEBF: Reports [193]    

CEBF: Research Reports [2]    

รายงานการวิจัย