Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1379
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBoonmak, Panissara
dc.contributor.otherUniversity of the Thai Chamber of Commerce. Graduate School
dc.date.accessioned2018-09-13T09:58:12Z-
dc.date.available2018-09-13T09:58:12Z-
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPanissara Boonmak (2011) กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน).
dc.identifier.urihttps://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1379-
dc.description.abstractการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1.) เพื่อศึกษาปัญหา/สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถของบริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2.) เพื่อศึกษาการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาดประกันภัยประเภทรถยนต์ ของบริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีการวางระเบียบวิธีการศึกษาเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ จำนวน 2 ท่าน และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์ ที่ใช้บริการที่สำนักงานใหญ่ จำนวน 300 ท่าน โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า1) บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้วิธีการโฆษณา สร้างความรู้จัก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท สร้างความน่าเชื่อถือกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และการเลือกใช้สื่อโฆษณา เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์นิตยสาร ส่วนสาเหตุของปัญหาการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขันในอุตสาหกรรมทั้งในด้านตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลก จนส่งผลต่อการเกิดของมหันภัยต่าง จึงเป็นปัจจัยส่งผลต่อการกำหนด กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ตามที่ตั้งไว้กลยุทธ์การตลาด ในปัจจุบันบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 5 ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทได้มีการสำรวจและประเมิลผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีพัฒนาการปรับปรุงกรมธรรม์เดิมอย่างต่อเนื่อง ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับธนาคาร รวมทั้งจำหน่ายทางTelemarketing ด้านส่งเสริมการตลาด บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้ารายบุคคล (personal Line) และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ (Commercial Line) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรายย่อยและธุรกิจขนาดกลาง (Retails &Line) กระจายผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงนโยบายการรับประกันภัย ขั้นตอนการรับประกันภัย และเพิ่มพูนความรู้ด้านการรับประกันภัยแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับประกันภัยให้มากขึ้น ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งด้านหลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและด้านการให้บริการต่าง ๆ ต่อเนื่องหลังการขาย2) ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่25,001 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาในการเป็นลูกค้าระหว่าง 5 – 10 ปี 3)ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการการให้บริการอยู่ในระดับมาก
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniversity of the Thai Chamber of Commerce
dc.rightsThis work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.otherMarketing
dc.titleกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
dc.typeThesis
dcterms.accessRightspublic
dc.rights.holderUniversity of the Thai Chamber of Commerce
thesis.degree.departmentSchool of Business
thesis.degree.grantorUniversity of the Thai Chamber of Commerce
thesis.degree.levelmasters
utcc.eprintid309
item.grantfulltextopen-
item.fulltextมีเอกสารฉบับเต็ม-
item.openairetypeThesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en_US-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies
Files in This Item:
File Description SizeFormat
309abstract.pdf118.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
309fulltext.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
309summary.pdf220.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record Recommend this item

Page view(s)

1
Last Week
0
Last month
1
checked on Jul 8, 2020

Download(s)

1
checked on Jul 8, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.