Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1379
Title: กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
Authors: Boonmak, Panissara 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Panissara Boonmak (2011) กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1.) เพื่อศึกษาปัญหา/สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถของบริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2.) เพื่อศึกษาการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาดประกันภัยประเภทรถยนต์ ของบริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีการวางระเบียบวิธีการศึกษาเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ จำนวน 2 ท่าน และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์ ที่ใช้บริการที่สำนักงานใหญ่ จำนวน 300 ท่าน โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า1) บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้วิธีการโฆษณา สร้างความรู้จัก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท สร้างความน่าเชื่อถือกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และการเลือกใช้สื่อโฆษณา เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์นิตยสาร ส่วนสาเหตุของปัญหาการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขันในอุตสาหกรรมทั้งในด้านตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลก จนส่งผลต่อการเกิดของมหันภัยต่าง จึงเป็นปัจจัยส่งผลต่อการกำหนด กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ตามที่ตั้งไว้กลยุทธ์การตลาด ในปัจจุบันบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 5 ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทได้มีการสำรวจและประเมิลผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีพัฒนาการปรับปรุงกรมธรรม์เดิมอย่างต่อเนื่อง ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับธนาคาร รวมทั้งจำหน่ายทางTelemarketing ด้านส่งเสริมการตลาด บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้ารายบุคคล (personal Line) และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ (Commercial Line) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรายย่อยและธุรกิจขนาดกลาง (Retails &Line) กระจายผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงนโยบายการรับประกันภัย ขั้นตอนการรับประกันภัย และเพิ่มพูนความรู้ด้านการรับประกันภัยแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับประกันภัยให้มากขึ้น ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งด้านหลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและด้านการให้บริการต่าง ๆ ต่อเนื่องหลังการขาย2) ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่25,001 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาในการเป็นลูกค้าระหว่าง 5 – 10 ปี 3)ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการการให้บริการอยู่ในระดับมาก
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1379
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
309abstract.pdf118.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
309fulltext.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
309summary.pdf220.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 50

5
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.