Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1330
Title: กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษากองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
Authors: Sathiracharoenkul, Samitapa 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Samitapa Sathiracharoenkul (2011) กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษากองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร.
Abstract: 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษากองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษายืนยันปัญหาที่เกี่ยวข้องในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ของกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทั้ง ในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจและระดับหน้าที่และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่ม จำนวนนักท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครในการศึกษาครั้ง นี้ได้ทำ การแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary study) โดยทำ การเก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครรวมทั้ง คู่แข่งขันจากรายงานต่างๆ บทความ และเว็บไซต์ และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยทำ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารด้านการวางแผนงานการท่องเที่ยว จำนวน 1 ท่านและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1 ท่าน โดยกำหนดประเด็นสัมภาษณ์ตามแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาด และใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจำ นวน 200ชุด โดยสรุปได้ดังนี้กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว(Product development) เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีโอกาสและจุดแข็ง ทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง จึงดำเนินการด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในกรุงเทพมหานครให้น่าสนใจ แต่ยังคงไว้ซึ่งความมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยในขณะที่มีความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการคมนาคมที่อำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลท่องเที่ยวกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)เนื่องจากการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่มีความผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองและชุมชน โดยการเพิ่มคุณค่าของความเป็นไทยลงไปในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดความแตกต่างกับคู่แข่งด้านวัฒนธรรมในขณะที่ตลาดกาลังเติบโตและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การใช้อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และความสะดวกของการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคภายในกรุงเทพมหานครกลยุทธ์ระดับหน้าที่การตลาด คือ กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) และ การจัดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed) เนื่องจากแนวโน้มของตลาดนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นชาวเอเชียเพิ่มมากขึ้นในขณะที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากยุโรปยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจในวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และยังมีความสนใจในการเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน จึงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่น วัด วัง วิถีชีวิตริมน้ำ ให้เกิดความโดดเด่นและสร้างการรับรู้ต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายด้วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่ม ความคุ้มค่าในการเลือกการเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1330
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat
295abstract.pdf276.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
295summary.pdf307.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

19
Last Week
2
Last month
2
checked on Sep 20, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 20, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.