Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/1323
Title: เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดบ้านระดับบนกรณีศึกษา บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Authors: Khongsomboon, Thanapong 
Issue Date: 2011
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Thanapong Khongsomboon (2011) เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดบ้านระดับบนกรณีศึกษา บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน).
Abstract: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดบ้านระดับบน กรณีศึกษา บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)นี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาด้านกลยุทธ์การตลาด ของแบรนด์บ้าน”ภัสสร”ของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์บ้าน”ภัสสร”ของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 3.เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแบรนด์บ้าน”ภัสสร”ของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทางเลือกให้บริษัทเลือกใช้กลยุทธ์ โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research)โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ ( Focus group) ในการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ส่วนศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดย ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ Value chain,SWOT Analysis, Five Force, PEST Analysis, TOWS Matrixจากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตทจำกัด(มหาชน) ซึ่งสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถ ได้ดังนี้ คือ 1.กลยุทธ์ระดับองค์กรเลือก Growth Strategy เป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในภาวการณ์แข่งขันที่ รุนแรง และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งลูกค้ามีความหลากหลายและมีการใช้ชีวิตรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากบริษัทจะทาการแข่งขันจึงต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายแก่องค์กร 2.กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจเลือก Differentiation Strategy เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้บริโภคจะเป็นผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมากที่สุด เพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงต้องปรับตัวเข้าหาผู้บริโภค โดยพยายามให้ตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด และต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และเกิดการเลียนแบบยาก เช่น การสร้างความแตกต่างด้านกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต เป็นต้น 3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ใช้กลยุทธ์นี้ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างยอดขายให้กับสินค้ารวมทั้งยังเป็นกลยทุธ์ที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาระดับFunctional ร่วมกับการใช้กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับการทำCRMและCSRซึ่งการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแนวทางขององค์กรจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางการสร้างแบรนด์บ้าน “ภัสสร” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ลูกค้าจดจำว่าเป็นแบรนด์บ้านระดับบน ดังนี้คือ 1.การออกแบบทางเข้าโครงการให้มีความอลังการของสถาปัตยกรรมก่อสร้าง 2.ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ตั้งแต่ทางเข้าและทางออกโครงการ 3.การออกแบบความสวยงามของภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการ 4.การออกแบบบ้านตัวอย่างที่มีความพร้อมทั้งการตกแต่งภายนอกและภายในเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงอารมณ์ในการอยู่อาศัย 5.พนักงานขายและแม่บ้านมีเครื่องแบบที่สะอาด รวมถึงการบริการที่ประทับใจลูกค้า 6.อุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์การขายที่ดูมีระดับเพื่อบ่งบอกถึงตัวสินค้าว่าเป็นสินค้าระดับบน 7.ขั้นตอนการแนะนำการขายที่เป็นระบบและรูปแบบเดียวกันทุกโครงการของ “ภัสสร” 8.ระบบบริการหลังการขายที่ดีและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า จากข้อที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้รับรู้และมีอารมณ์รู้สึกว่าแบรนด์บ้านภัสสร มีความหรูหราเป็นแบรนด์ระดับบน ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องสร้างซับแบรนด์ที่มีตัวอักษร หรือ ชื่อโครงการที่แสดงถึงความหรูหรามากกว่าชื่อ “ภัสสร”
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1323
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
287abstract.pdf112.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
287summary.pdf185.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.