Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1243
Title: การศึกษาเพื่อหาตำแห่งที่ตั้งที่เหมาะสม สำหรับร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา หจก.ร่อนทองชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Authors: Khunjareon, Phattrawon 
Issue Date: 2013
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Phattrawon Khunjareon (2013) การศึกษาเพื่อหาตำแห่งที่ตั้งที่เหมาะสม สำหรับร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา หจก.ร่อนทองชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
Abstract: เนื่องจากผู้บริหารของ หจก.ร่อนทองชัย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการขายส่งวัสดุก่อสร้างจาก บริษัทเครือซีเมนต์ไทย ให้แก่ร้านค้าปลีกกว่า 30 ร้านค้ามาเป็นระยะเวลายาวนานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวคิดที่ต้องการขยายกิจการโดยการเพิ่มร้านค้าปลีกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ตราสินค้าซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท นอกเหนือจากการขายส่งสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นทางผู้บริหารจึงจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ในการเปิดร้านค้าปลีก อีกทั้งยังต้องตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของร้านให้เหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุน จากความต้องการข้างต้นทางผู้บริหารจึงเลือกใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของร้านค้าปลีกที่จะตั้งขึ้น รวมถึงการใช้ Business Model Canvas ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ของทางร้านเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการระบุถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิธีการในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า จุดแข็งของร้าน บริษัทคู่ค้าที่สำคัญ แหล่งที่มาของรายได้ และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เป็นต้น ในส่วนการเลือกทำเลที่ตั้งนั้น ผู้บริหารต้องการี่จะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆให้รอบด้านเพื่อให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งร้านค้าปลีกที่สุด ซึ่งได้นำเอาวิธีการวิเคราะห์ลำดับขั้น (Analysis Hierarchy Process, AHP) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ขนาดของที่ดิน โอกาสในการเจริญเติบโต การคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงคู่แข่งทางการค้า เป็นต้นภายหลังจากการศึกษาพบว่า การพิจารณาปัจจัยต่างๆเพื่อเลือกที่ตั้งทำเลที่ตั้งร้านค้าปลีกโดยการใช้วิธี AHP นั้นได้เลือกปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจประกอบด้วย ขนาดของพื้นที่ โอกาสการเจริญเติบโต การคมนาคมขนส่ง และคู่แข่งทางการค้า โดยทางเลือกของที่ตั้งจะผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นถึงความเหมาะสมที่จะใช้เป็นทางเลือกประกอบด้วย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน และอำเภอปราณบุรี เมื่อได้ทำการรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนจากฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการให้เกณฑ์น้ำหนักที่ต่างกันออกไป โดยค่าน้ำหนักของปัจจัยมีค่าดังนี้ ปัจจัยขนาดของพื้นที่ คิดเป็น 39% ปัจจัยการเจริญเติบโต 24% ปัจจัยการคมนาคมขนส่ง 27% ปัจจัยคู่แข่งทางการค้า 11% ผลจากการใช้วิธี AHP ในการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าปลีก โดยใช้ปัจจัยต่างๆข้างต้น สามารถสรุปค่าความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งแต่ละแห่งเรียงตามลำดับน้ำหนักได้อันดับที่ 1 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ค่าน้ำหนัก 0.54 หรือ 54%อันดับที่ 2 อำเภอปราณบุรี ค่าน้ำหนัก 0.27 หรือ 27%อันดับที่ 3 อำเภอบางสะพาน ค่าน้ำหนัก 0.19 หรือ 19%
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1243
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2691abstract.pdf77.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2691fulltext.pdf7.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2691summary.pdf176.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s) 50

10
checked on Aug 28, 2019

Download(s) 50

2
checked on Aug 28, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.