กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1220
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา: บริษัท ภูมิไทย คอมซีส จำกัด
ผู้แต่ง: Siricharoenwat, Sununtha 
วันที่เผยแพร่: 2012
สำนักพิมพ์: University of the Thai Chamber of Commerce
แหล่งอ้างอิง: Sununtha Siricharoenwat (2012) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา: บริษัท ภูมิไทย คอมซีส จำกัด.
บทคัดย่อ: 
ในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ของบริษัท ภูมิไทย คอมซีส จำกัดผู้ศึกษาได้ทำการศึกษา สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุที่ทำให้การให้ดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดประสิทธิภาพคือ มีสินค้าคงคลังปริมาณสูง คลังสินค้ามีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใช้เวลานานและมีข้อผิดพลาดสูง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ภูมิไทย คอมซีส จำกัด ขั้นตอนเริ่มจากการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานการรับสินค้า การเบิกจ่าย การปรับปรุง จำนวนรายการอะไหล่ จัดความสำคัญอะไหล่ด้วยวิธี ABC การตั้งรหัสสินค้า และการตั้งรหัสการจัดเก็บในคลังสินค้า การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุตำแหน่งการจัดเก็บ จากนั้นทำการตรวจนับสินค้าทั้งหมด จากการศึกษาพบว่าผลการปรับปรุงนั้นทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าคือ สินค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เวลาเฉลี่ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็น 11 นาทีต่อครัง้ รวมเฉลี่ยต่อวันคิดเป็น 33 นาที และอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25%
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1220
DOI: Sununtha Siricharoenwat (2012) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา: บริษัท ภูมิไทย คอมซีส จำกัด.
ผู้ร่วมงานอื่นๆ: University of the Thai Chamber of Commerce. Graduate School
หัวเรื่อง: Logistics Management
ประเภททรัพยากร: Thesis
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: University of the Thai Chamber of Commerce
สิทธิในการเข้าถึง: public
ผู้ครอบครองสิทธิ์: University of the Thai Chamber of Commerce
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:GS: Theses / Independent Studies

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ
2670abstract.pdf67.61 kBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด
2670fulltext.pdf4.95 MBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด
2670summary.pdf873.7 kBAdobe PDFรูปขนาดย่อ
ดู/เปิด
แสดงระเบียนรายการแบบเต็ม แนะนำรายการนี้

Page view(s)

2,128
Last Week
27
Last month
75
checked on 27 พ.ย. 2022

Download(s)

70,841
checked on 27 พ.ย. 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น