School of Tourism and Services (TS) : [0] Community home page

Logo

เลือกเรา เราจะพาไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ล้ำค่า

การท่องเที่ยว 4.0 นำพาให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าด้วยการนำนวัตกรรมผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยอันเป็นรากเหง้าของชาติ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการจะนำพาพวกเราสู่ความมั่งคั่งของชาติด้วยหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติงานจริง รู้จริงทั้งการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ภาษาที่สอง ได้ฝึกกับสถานการณ์จริงในสถานประกอบการและสถาบันฝึกด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบินชั้นนำที่เรามีเครือข่ายอันกว้างขวาง

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Browse

Collections in this community

TS: Conference Papers [0]    

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

TS: Journal Articles [0]    

บทความวารสาร

TS: Research Reports [0]    

รายงานการวิจัย