Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/1159
Title: ผลกระทบของกฎหมายการจัดเก็บสินค้าอันตราย ต่อการจัดเก็บสินค้าอันตรายของบริษัท กรณีศึกษา: บริษัท สิงโต จำกัด
Authors: Thanasethvilai, Karn 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Karn Thanasethvilai (2010) ผลกระทบของกฎหมายการจัดเก็บสินค้าอันตราย ต่อการจัดเก็บสินค้าอันตรายของบริษัท กรณีศึกษา: บริษัท สิงโต จำกัด.
Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คลังสินค้าอันตรายว่าเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายการจัดเก็บสินค้าอันตราย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยการสำรวจ และเก็บรวบรวมปัญหาทั่วไปเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเลือก โดยการวิเคราะห์พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, วิเคราะห์ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง, ศึกษากระบวนการทำงานรวมถึงลักษณะกิจกรรมของแต่ละกระบวนการการจัดการ รายเอียดการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร ผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านการจัดเก็บสินค้าอันตรายในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักๆ คือส่วนของวิธีการ ส่วนของอุปกรณ์ และส่วนของสิ่งแวดล้อม วิธีการที่ยังไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ยังไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัย การขาดแผนรองรับกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงานกับสารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอาคารเช่น ทางเดินหนีไฟ ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ในคลังสินค้าที่ไม่เหมาะสม เพราะว่ามีสินค้าไปบดบังทางเดินหนีไฟ และการเข้าถึงของถังดับเพลิง และมีการจัดเก็บสินค้าที่ผิดประเภทการจัดเก็บ และ มีสินค้าเฉพาะที่ต้องเก็บในห้อง Strong Room แต่ว่ามีสินค้าที่มากเกินพื้นที่จัดเก็บ ทำให้สินค้าล้นออกมานอกพื้นที่ จากปัญหาดังกล่าวสามารถนำมาสู่การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับการดำเนินงานในปัจจุบันของทางบริษัท เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ข้างต้นนั้น ทำให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาและเงินลงทุนดังนี้ วิธีการ จัดการฝึกอบรมการดับเพลิง และจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีมีสารเคมีรัวไหลทำให้พนักงานมีความระมัดระวังในการทำงาน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และยังทำให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและกระบวนการในการตัดสินใจเป็นได้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน และสอดรับกับข้อกฎหมาย โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมด 10,000 บาทอุปกรณ์ ทำรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ และซื้ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการดำเนินงานได้ โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมด 18,770 บาท สิ่งแวดล้อม ปรับผังคลังสินค้า ขยับสินค้าให้พ้นทางเดินหนีไฟ ปรับปรุงระบบประตู ปรับปรุงห้อง Strong Room และย้ายสินค้าที่จัดวางผิดประเภทมาอยู่ในบริเวณที่ถูกต้องและปลอดภัย ทำให้มีการจัดเก็บที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อการจัดเก็บ โดยใช้เงินลงทุนในการปรับผังทั้งหมด 64,890 บาท
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1159
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2476abstract.pdf126.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2476fulltext.pdf3.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2476summary.pdf561.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.