Please use this identifier to cite or link to this item: https://utcc-dspacecris.eval.plus/handle/6626976254/1135
Title: การใช้งานระบบ System Application Program (SAP) เพื่อการจัดซื้อของกองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Authors: Pimpong, Lalisa 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Lalisa Pimpong (2010) การใช้งานระบบ System Application Program (SAP) เพื่อการจัดซื้อของกองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
Abstract: รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการใช้งาน ระบบ System Application Program (SAP) เพื่อการจัดซื้อของกองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลักษณะการประชากรที่ศึกษา คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ระบบ SAP หลายหน่วยงาน ซึ่งขอบเขตในการศึกษา คือ ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อผ่านระบบ SAP ของกองพัสดุฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ระบบถูกเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกตการใช้งาน กระบวนการของผู้ใช้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้งานระบบ SAP เพื่อการจัดซื้อของกองพัสดุฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่เริ่มนำระบบมาใช้คือ 1 มิ.ย.2553 ศึกษาปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อของกองพัสดุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อของกองพัสดุฯจากการศึกษาพบว่าการเพิ่มรูปภาพ หน่วยนับ ที่ระบบ SAP และประมาณราคาวัสดุที่สั่งซื้อ ให้ใกล้เคียงหรือสูงจากที่คาดไว้เล็กน้อย จะทำให้ลดความผิดพลาดและป้องกันการสับสนในการกรอกข้อมูลได้ และเพื่อบรรลุเป้าหมายของกองพัสดุ ตามตัวบ่งชี้ 7.13.4 ระบุไว้ว่า จํานวนครั้งของการสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องตามใบขอซื้อในรอบ คือ 0 ครั้งต่อเดือน ควบคู่กับ การจัดการด้านองค์ความรู้ แก่ผู้ที่ต้องใช้ระบบอย่างสม่าเสมอ ลดขั้นตอนทั้งหมดจาก 7 ขั้นตอน เหลือ 6 ตัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนออก นั่นคือขั้นตอนการเก็บข้อมูลลงสมุดคุม ประหยัดทรัพยากรกระดาษที่นำมาทำสมุดคุมตลอดทั้งปี ได้ถึง 30 เล่ม ลดเวลาในการจัดทําใบขอซื้อ (PR) เป็น ใบสั่งซื้อ (PO) ได้ 23.26% และจัด rating ของร้านค้า ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Analytic Hierarchy Process (AHP) โดยผู้ออกใบ ใบสั่งซื้อ สามารถเลือกร้านค้าเหล่านี้ได้จากระบบ โดยไม่ต้องวิเคราะห์ซ้ำหรือค้นจากเอกสารเดิมซ้ำอีก ได้เกณฑ์การเลือกร้านค้าจัดลําดับความสำคัญดังนี้ ลําดับที่ 1 การบริการ (Service) และคุณภาพ (Quality) เท่ากัน 0.329 ลําดับที่ 2 ราคา (Price) 0.2 และลําดับที่ 3 การส่งมอบ (Delivery) 0.142 สำหรับประเภทอื่นๆ เช่นการซ่อมบํารุง สามารถนําวิธีนี้ไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานด้วย ส่วนด้านระบบ SAP นําแนวคิดเรื่อง การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) โดยใช้เครื่องมือดังนี้ แผนป้องกันปัญหาเฉพาะหน้า (Business contingency Plan) และใช้แบบฟอร์ม หรือ templates for risk assessment มาช่วยในการเก็บข้อมูล ส่งรายงานต่อหัวหน้างาน เพื่อป้องกันและแก้ไขต่อไป
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1135
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2454abstract.pdf172.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2454fulltext.pdf5.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2454summary.pdf119.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.