Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1131
Title: กลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจักรจากต่างประเทศแบบเร่งด่วนในไลน์การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน กรณีศึกษา G Force Supply (Thailand) Co., Ltd.
Authors: Boriruk, Saroat 
Issue Date: 2010
Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce
Source: Saroat Boriruk (2010) กลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจักรจากต่างประเทศแบบเร่งด่วนในไลน์การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน กรณีศึกษา G Force Supply (Thailand) Co., Ltd..
Abstract: 
การศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจักรจากต่างประเทศแบบเร่งด่วนในไลน์การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน กรณีศึกษา G Force Supply (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางบัญชีและจากการปฏิบัติงานจริงขององค์กรมาศึกษา โดยเก็บรวบรวมขั้นตอนการทํางาน เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ปริมาณการปฏิบัติงานผลการศึกษาปรับระบบการจักการในเรื่องของขั้นตอนการทํางานให้มีความกระชับมากขึ้น ลดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นลง ลดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการทํางานที่ซ้าซ้อน และพัฒนาเครื่องมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นการต่อยอดมากขึ้น และการต่อยอดทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางในการทําตลาดเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยสามารถสรุปผลจากการศึกษาได้ดังต่อไปนี้1. ด้านประสิทธิภาพกระบวนการการจัดหาสินค้าโดยขั้นตอนการทํางานขององค์กรจากเดิมที่มีความซ้ำซ้อนและเกิดการทํางานที่มีขั้นตอนมากเกินไป ก็ดําเนินการปรับลดขั้นตอนการทํางานขององค์กรลงกล่าวคือ ในการหาแหล่ง Supplier เนื่องจากมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเดิมสั่งผ่านนายหน้าหรือตัวแทนทําให้ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนแนวการบริหารใหม่โดยการติดต่อกับ Supplier ผู้ผลิตสินค้าโดยตรงแต่ไม่ได้ติดต่อไปที่ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แต่จะติดต่อกับผู้ผลิตรายรองลงมาแต่มีฐานการผลิตในประเทศนั้นซึ่งทําให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนสินค้าก็ต่ำลงระยะเวลาสั้นขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้าก็ดีขึ้น2. ลดปัญหาความผิดพลาดในการระบุถึงคุณบัติของสินค้า ลดการเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าของฝ่ายขาย เนื่องจากการสื่อสารกับผู้ผลิตโดยตรงกับฝ่ายออกแบบและประเมินงานทําให้ลดช่องว่างของการสูญเสียในกรณีที่ส่งสินค้ามาผิดสเปกทําให้ต้องเพิ่มเวลาการส่งสินค้าให้กับลูกค้า และมีผลไปถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร3. กระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงของการผลิตโดยไม่ให้ Supplier ผลิตทั้งกระบวนการเนื่องจากเรื่องค่าใช้จ่ายและความลับหรือข้อมูลในการจําหน่ายสินค้าโดยบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบตัวชิ้นส่วนและจ้างผลิตในส่วนของวัตถุดิบเพราะจากข้อมูลในอดีตปัญหาในการออกแบบและวัตถุดิบไม่ตรงตามสเปกทําให้บริษัทจะต้องมีการกําหนดแนวทางในการออกแบบและการใช้วัตถุดิบที่ตรงกับลูกค้าต้องการโดยบริษัทจัดจ้าง Supplier ผลิตอย่างเดียวโดยใช้แบบงานของบริษัทหรือในกรณีที่ Supplier มีการจําหน่ายวัตถุดิบทางบริษัทก็จะซื้อมาผลิตเองเพื่อลดต้นทุนในกรณีสั่งซื้อทั้งกระบวนการรวมถึงในกรณีที่ผลิตเองก็ไม่ได้ทําให้เวลาการส่งมอบสินค้ายืดออกไปมากนักเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นชิ้นๆโดยในกรณีนี้สามารถลดต้นทุนของสินค้าได้4. กระบวนการจัดหา Supplier ในอดีตบริษัทได้มีการจัดหา Supplier ไว้หลายตัวเลือกเพื่อเป็นทางเลือกในการสั่งสินค้าแต่ปัญหาคือ Supplier ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งต่อมาบริษัทฯได้กาหนดแนวกลยุทธการบริหาร Supplier โดยใช้ปัญหาของลูกค้ามาเป็นตัวตั้งในการจัดหา โดยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะมีคุณภาพแต่มีข้อเสียคือราคาแพง ขายสินค้าผ่านตัวแทนเท่านั้น และถ้าซื้อโดยตรงจะตรงซื้อในจํานวนมากและต้องมีหุ้นส่วนเป็นเป็นสัญชาติเดียวกับผู้ผลิตในกรณีบริษัทจะต้องใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างพันธมิตรกับ Supplier ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรงและเป็นผู้ผลิตรายย่อยในประเทศนั้นๆซึ่งทาให้บริษัทสามารถการันตีที่มาต้นทางของผู้ผลิตสินค้าซึ่งลูกค้าของบริษัทฯได้กําหนดว่าต้องมาจากประเทศที่กําหนดไว้เท่านั้น
URI: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1131
Rights: This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat
2450abstract.pdf124.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2450fulltext.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record Recommend this item

Page view(s)

8
Last Week
1
Last month
0
checked on Aug 11, 2020

Download(s)

165
checked on Aug 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.