Please use this identifier to cite or link to this item: https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1131
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBoriruk, Saroat
dc.contributor.otherUniversity of the Thai Chamber of Commerce. Graduate School
dc.date.accessioned2018-09-13T09:57:34Z-
dc.date.available2018-09-13T09:57:34Z-
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationSaroat Boriruk (2010) กลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจักรจากต่างประเทศแบบเร่งด่วนในไลน์การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน กรณีศึกษา G Force Supply (Thailand) Co., Ltd..
dc.identifier.urihttps://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/1131-
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจักรจากต่างประเทศแบบเร่งด่วนในไลน์การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน กรณีศึกษา G Force Supply (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางบัญชีและจากการปฏิบัติงานจริงขององค์กรมาศึกษา โดยเก็บรวบรวมขั้นตอนการทํางาน เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ปริมาณการปฏิบัติงานผลการศึกษาปรับระบบการจักการในเรื่องของขั้นตอนการทํางานให้มีความกระชับมากขึ้น ลดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นลง ลดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการทํางานที่ซ้าซ้อน และพัฒนาเครื่องมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นการต่อยอดมากขึ้น และการต่อยอดทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางในการทําตลาดเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยสามารถสรุปผลจากการศึกษาได้ดังต่อไปนี้1. ด้านประสิทธิภาพกระบวนการการจัดหาสินค้าโดยขั้นตอนการทํางานขององค์กรจากเดิมที่มีความซ้ำซ้อนและเกิดการทํางานที่มีขั้นตอนมากเกินไป ก็ดําเนินการปรับลดขั้นตอนการทํางานขององค์กรลงกล่าวคือ ในการหาแหล่ง Supplier เนื่องจากมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเดิมสั่งผ่านนายหน้าหรือตัวแทนทําให้ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนแนวการบริหารใหม่โดยการติดต่อกับ Supplier ผู้ผลิตสินค้าโดยตรงแต่ไม่ได้ติดต่อไปที่ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แต่จะติดต่อกับผู้ผลิตรายรองลงมาแต่มีฐานการผลิตในประเทศนั้นซึ่งทําให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนสินค้าก็ต่ำลงระยะเวลาสั้นขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้าก็ดีขึ้น2. ลดปัญหาความผิดพลาดในการระบุถึงคุณบัติของสินค้า ลดการเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าของฝ่ายขาย เนื่องจากการสื่อสารกับผู้ผลิตโดยตรงกับฝ่ายออกแบบและประเมินงานทําให้ลดช่องว่างของการสูญเสียในกรณีที่ส่งสินค้ามาผิดสเปกทําให้ต้องเพิ่มเวลาการส่งสินค้าให้กับลูกค้า และมีผลไปถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร3. กระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงของการผลิตโดยไม่ให้ Supplier ผลิตทั้งกระบวนการเนื่องจากเรื่องค่าใช้จ่ายและความลับหรือข้อมูลในการจําหน่ายสินค้าโดยบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบตัวชิ้นส่วนและจ้างผลิตในส่วนของวัตถุดิบเพราะจากข้อมูลในอดีตปัญหาในการออกแบบและวัตถุดิบไม่ตรงตามสเปกทําให้บริษัทจะต้องมีการกําหนดแนวทางในการออกแบบและการใช้วัตถุดิบที่ตรงกับลูกค้าต้องการโดยบริษัทจัดจ้าง Supplier ผลิตอย่างเดียวโดยใช้แบบงานของบริษัทหรือในกรณีที่ Supplier มีการจําหน่ายวัตถุดิบทางบริษัทก็จะซื้อมาผลิตเองเพื่อลดต้นทุนในกรณีสั่งซื้อทั้งกระบวนการรวมถึงในกรณีที่ผลิตเองก็ไม่ได้ทําให้เวลาการส่งมอบสินค้ายืดออกไปมากนักเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นชิ้นๆโดยในกรณีนี้สามารถลดต้นทุนของสินค้าได้4. กระบวนการจัดหา Supplier ในอดีตบริษัทได้มีการจัดหา Supplier ไว้หลายตัวเลือกเพื่อเป็นทางเลือกในการสั่งสินค้าแต่ปัญหาคือ Supplier ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งต่อมาบริษัทฯได้กาหนดแนวกลยุทธการบริหาร Supplier โดยใช้ปัญหาของลูกค้ามาเป็นตัวตั้งในการจัดหา โดยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะมีคุณภาพแต่มีข้อเสียคือราคาแพง ขายสินค้าผ่านตัวแทนเท่านั้น และถ้าซื้อโดยตรงจะตรงซื้อในจํานวนมากและต้องมีหุ้นส่วนเป็นเป็นสัญชาติเดียวกับผู้ผลิตในกรณีบริษัทจะต้องใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างพันธมิตรกับ Supplier ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรงและเป็นผู้ผลิตรายย่อยในประเทศนั้นๆซึ่งทาให้บริษัทสามารถการันตีที่มาต้นทางของผู้ผลิตสินค้าซึ่งลูกค้าของบริษัทฯได้กําหนดว่าต้องมาจากประเทศที่กําหนดไว้เท่านั้น
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniversity of the Thai Chamber of Commerce
dc.rightsThis work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.otherLogistics Management
dc.titleกลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจักรจากต่างประเทศแบบเร่งด่วนในไลน์การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน กรณีศึกษา G Force Supply (Thailand) Co., Ltd.
dc.typeThesis
dcterms.accessRightspublic
dc.rights.holderUniversity of the Thai Chamber of Commerce
thesis.degree.departmentSchool of Business
thesis.degree.grantorUniversity of the Thai Chamber of Commerce
thesis.degree.levelmasters
utcc.eprintid2450
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en_US-
item.openairetypeThesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextมีเอกสารฉบับเต็ม-
Appears in Collections:GS: Theses / Independent Studies
Files in This Item:
File Description SizeFormat
2450abstract.pdf124.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2450fulltext.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record Recommend this item

Page view(s)

7
Last Week
0
Last month
4
checked on Jul 16, 2020

Download(s)

92
checked on Jul 16, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.