ST: Conference Papers : [34] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
Issue DateTitleAuthor(s)
2007การศึกษากลยุทธ์การบริหารร้านอาหาร (ด้านต้นทุน) กรณีศึกษา ศูนย์อาหารราชาวดีธัญวรรณ ชื่นบาน ; พัชรี ปานกุล 
2007การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ กรณีศึกษาโรงงานชุมชมหลวงจัดหวัดสกลนครวัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล ; ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์ 
2007การศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อลดข้อร้องเรียนด้านคุณภาพของบริษัท ไทยโฟรเซนซีฟูดส์ จำกัดกัลยารัตน์ ชัยชัชวาล ; ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์ 
2007การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการขยายตลาดไป สู่ภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุดรธานี) ของบริษัท ขนมจีบซาลาปา จำกัดกฤชนันท์ โสตารัตน์ ; Maisuthisakul, Pitchaon 
2007การศึกษาเชิงกลยุทธ์การจัดการฟาร์มสุกร กรณีศึกษา บริษัท สุกรไทยกานต์กมล กาญจนโรมนต์ ; อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ 
2007การศึกษากลยุทธ์การวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม้ จำกัดสมใจ มากหวาน ; พัชรี ปานกุล 
2007การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ของบริษัท ฟ้าใส จำกัดณัฐสุนันท์ ลิขิตรานุสรณ์ ; สุรพงษ์ พินิจกลาง 
2008กลยุทธ์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดคณะกลุ่มทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษาการนำระบบ Retain มาใช้ของบริษัทตรวจสอบบัญชีข้ามชาติแห่งหนึ่งกุลญา ประสงค์กิจ ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
2008การศึกษาเชิงกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการเข้าสู่ตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัดธารทิพย์ ทรัพย์พลับ ; สุภางค์ เรืองฉาย
2008การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการหลังการขายอุกฤษฎ์ ไกรกลางดอน ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
2008การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตด้วยระบบ IT กรณีศึกษา บริษัท ไฮเทคเฟอร์นิเจอร์ จำกัดณัฏฐ์ภณ ปิ่นแก้ว ; สันติพัฒน์ อรุณธารี 
2008การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยอายุทธ กมุททรง ; ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ 
2008การศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจเบเกอรีระดับพรีเมียม กรณีศึกษา บริษัท AAA เบเกอรี จำกัดวิลาพร เตียประสงค์ ; เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์ 
2008การศึกษาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการลดต้นทุนในองค์กรไก่แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท Thai Poultry จำกัดภาณุพล สหนันท์พร ; สุภางค์ เรืองฉาย
2008การศึกษาการนำระบบ IT มาใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีอบรมลูกจ้างของบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)ดิษฐพร ดีวัฒนกุล ; Siricharoen, W.V. 
2008การศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทำธุรกรรมด้วยบัตรสมาร์ทเฟิร์ส และการพัฒนาไปสู่การให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี กรณีศึกษา บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัดพชร กะลังพะวณิช 
2008การขับเคลื่อน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในรูปแบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกนก โลหะปิยะพรรณ 
2008ศึกษาพฤติกรรมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ของผู้เสียภาษี ที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549-31 มีนาคม 2549พัชรินทร์ อ่อนดี 
2008การกระจายข้อมูลข่าวสารของบริการ RSS ด้วย sms กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยณรงค์ฤทธิ์ สงวนวงศ์ 
2008แนวทางการนำ Incident Management บนมาตรฐาน ITIL เข้ามาใช้ในองค์กรอิทธิพล ลีธวัชชัย 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34